Nye stipendiatstillinger for kunstnere

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 3/2003

Del: 

Kunsthøyskolene og kunstakademiene oppretter stipendiatstillinger for kunstnerisk utviklingsarbeid. De nye stillingene er ment å tilsvare universitetenes doktorgradsprogrammer.

Regjeringen har vedtatt å starte opp et nytt program for å støtte kunstnerisk utviklingsarbeid ved kunstakademiene og kunsthøyskolene i Norge. Programmet er utarbeidet etter forslag fra Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Stipendprogrammet er blant de første av sitt slag i Europa. Spesielt for programmet er at selve kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter.
Programmet skal sidestilles med forskning, og seks stipendiater skal få samme økonomiske situasjon som doktorgradsstipendiater ved høyskoler og universiteter. En stipendiat mottar normalt 276 100 kroner per år før skatt. I tillegg vil 20 000 kroner stå til stipendiatenes disposisjon for å dekke utgifter knyttet til forskningen.
Stipendiatene kan i noen tilfeller få støtte til materialer og annet utstyr som er nødvendig under arbeidet. Ansettelsen varer i tre år, og det blir krevet at stipendiaten fullfører prosjektene i løpet av perioden. Programmet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis. Søkerne må ha avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt. Det vil bli rekruttert stipendiater fra hele bredden av kunstneriske uttrykk innen dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Søknadsfristen til det nye stipendiatprogrammet er satt til 1. juni 2003.

Symbolsk kapital
Professor Siri Meyer ved Institutt for Kulturstudier i Bergen er leder for styringsgruppen for stipendiatprogrammet.
– Vi merker en stor interesse blant kunstnere for dette programmet, og det er åpenbart et behov for et slikt tilbud. Det nye programmet vil skille seg fra doktorgradsprogrammer på universitetene og kunstskoler i utlandet, ved at det ikke kreves en skriftlig avhandling av stipendiatene. En doktorgrad krever en teoretisk del. På det nye programmet forventer vi en refleksjon over det kunstneriske arbeidet og dets gang.
Denne refleksjonen kan uttrykkes på mange måter. Den kan være en del av det kunstneriske arbeidet, eller kan ta form av en tekst eller en muntlig framlegging. Det nye programmet skal være likestilt med universitetenes doktorgradsprogrammer, men springer ut av kunstfagenes egenart. Samtidig vil vi sette høye krav til det kunstneriske arbeidet. Vi ønsker å dyrke frem kunst av høy internasjonal standard, forteller professor Meyer.
– Vi ser mange utfordringer i det nye programmet. De ulike kunstartene springer ut av ulike tradisjoner, og det blir krevende å tilby de seks stipendiatene et godt opplegg som passer for alle. Dette prosjektet er et prøveprosjekt som skal evalueres etter fem år, og vi er åpne for mange ulike metoder og fremgangsmåter. En effekt av det nye stipendiatprogrammet er at det vil låne symbolsk kapital fra vitenskapen, hevder professor Meyer. – Denne formen for forskning er noe som vil bli forstått i departementene og på universitetene. Det vil kanskje være med på å øke forståelsen for det arbeidet kunstnerne gjør.