Aetat strammer grepet

Av: Thomas Hervard

Publisert:

Utgave: 1/2003

Del: 

Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman innfører nye regler for dagpenger.

I følge Aetats egne tall økte arbeidsledigheten i 2002 med 22% og endte på 79 800 ledige. Samtidig falt antall ledige stillinger annonsert i media med 30%. Det er dermed betydelig lavere etterspørsel etter arbeidskraft i dag, enn det var for et år siden. I en periode med lavkonjunktur på arbeidsmarkedet, velger Aetat å innføre nye regler for dagpenger. Disse vil gjøre livet tøffere for mange arbeidsledige, men også for frilansere og deltidsarbeidende med usikker inntekt.
- For å få rett til dagpenger må en arbeidstaker få redusert sin vanlige arbeidstid pr uke med minst 50%. Tidligere var en reduksjon på 40% tilstrekkelig for å kunne melde seg arbeidsledig.
- Dagpenger ved arbeidsløshet blir beregnet ut fra tidligere inntekt. Det kreves en minste arbeidsinntekt på 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp for å ha rett til dagpenger, mens tidligere krav var på 1,25 ganger grunnbeløpet. I dag er dette grunnbeløpet på 54 170 kr. Dette betyr at man tidligere kunne kreve dagpenger hvis man hadde tjent mer enn 67 712,50 kr året før krav om dagpenger ble fremmet. I følge de nye reglene må man i dag ha tjent mer enn 81 255 kr for å få rett til dagpenger.
- Tidligere kunne man motta dagpenger i opptil tre år. Maksimal stønadsperiode har nå blitt redusert til to år. Ventetiden fra registrering som arbeidssøkende til dagpenger ytes, økes fra tre til fem dager.
- Ordningen med feriepenger faller bort. Feriepengene ble tidligere utbetalt i januar, og var 9,5% av et års utbetalte trygd.
De nye endringene vil bare gjelde for arbeidsløse registrert etter 31. desember 2002. Kunstnere er en yrkesgruppe hvor mange har ustabil og ofte lav inntekt. Særlig vil mange yngre kunstnere nå gå tøffe tider i møte. Vi har en hel generasjon kunstnere som studerte i perioden 1996-2001 uten kunstfagstipend, og som nå har store lån. Disse møter et tøft arbeidsmarked, høye leiepriser for bolig og atelierer, og nå også et svekket støtteapparat ved arbeidsløshet.