Ny offentlighetslov

Av: Lars Kjemphol

Publisert:

Utgave: 7/2007

Del: 

Sommeren 2008 trer den nye offentlighetsloven i kraft. Loven er ment å gi økt innsynsrett i institusjoners saksdokumenter og budsjetter, samt å redusere mulighetene for unndragelse av driftsinformasjon for offentligheten.

Den nye loven omfatter nå også kulturinstitusjonene, som tidligere var utelatt fra offentlig innsyn i for eksempel budsjettspørsmål og søkelister til stillinger ved institusjoner. Alle offentlige kulturorganisasjoner blir nå pliktige til å offentliggjøre sine postlister, og daglig føre offentlige journaler for å skape en større åpenhet rundt driften.
Men den nye loven er fortsatt uklar på visse områder. Selv om institusjonene mottar betydelig offentlig støtte, kan styresammensetningen gjøre at de likevel faller utenfor lovens virkeområde. I følge lovens ordlyd kan man unngå offentlighetsloven hvis stiftelsen ikke har et flertall av offentlig ansatte i styret. Dette medfører at de ikke er forpliktet til å følge regler som skal sikre offentligheten innsyn i deres virksomhet.
Det er ikke fordelaktig at offentlige institusjoner kan tilbakeholde informasjon om driften, mener en samlet presse. Flere presseorganisasjoner har derfor avgitt høringsuttalelser til Justisdepartementets forslag om utfyllende forskrifter til den nye offentlighetsloven.
Her har Norsk Presseforbund, i samarbeid med Norsk Redaktørforening, utarbeidet en liste over selskaper og stiftelser som framstår som tvilstilfeller i forhold til om de omfattes av den nye loven. Listen inneholder rundt 30 institusjoner som presseorganisasjonene ber Justisdepartementet se nærmere på. Disse bør så innlemmes gjennom forskrifter dersom de ikke faller inn under den nye lovens virkeområde. Dette gjøres også for å unngå at kulturinstitusjonene bevisst skal kunne legge om organiseringen av virksomheten for å unngå krav om offentlig innsyn i driften.
Tidligere har ikke kunstinstitusjonene vært pliktige til å gi pressen eller andre interessenter innsyn i hva millionene de får fra staten brukes til. De har dessuten kunnet nekte å offentliggjøre lister over hvem som søker forskjellige stillinger i institusjonene.
I en undersøkelse i regi av Norsk journalistklubb fra år 2000 viste det seg at av 57 kulturinstitusjoner som mottok statsstøtte, mente 37 at de ikke var underlagt offentlighetsloven.
Presseorganisasjonenes høringsuttalelser og den fulle listen over institusjoner presseorganisasjonene har bedt Justisdepartementet se nærmere på kan leses på www.offentlighet.no