• Fra et BEK-prosjekt på Landmark.

BEK med pengeproblemer

Av: Ståle Sørensen

Publisert:

Utgave: 5/2002

Del: 

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) er i en vanskelig økonomisk situasjon. Foreløbig er situasjonen under kontroll p.g.a velvilje fra blant annet Nettverk for elektronisk kunst. Billedkunst tar en telefonsamtale til BEKs daglige leder Trond Lossius (36).

- Hva skyldes den prekære økonomiske situasjonen i BEK?
- Det er en rimelig sammensatt situasjon. Det første problemet som fortsatt forfølger oss, er den utilstrekkelige økonomistyringen vi hadde i de to første årene. Vi hadde store underskudd både i 2000 og 2001.
Det andre problemet er at BEK er betydelig underfinansiert i forhold til hva driften av et slikt medieverksted koster. Vårt samlede driftstilskudd for 2002 var i utgangspunktet på kun kr. 600.000. Det er ikke mulig å drive en profesjonell organisasjon med administrasjon, ansatte, husleie, nettleie osv. innenfor en slik ramme. Hvor små rammene er, kan illustreres ved å sammenligne med Atelier Nord og NOTAMs tilskudd på henholdsvis 2.0 og 1.6 millioner kroner. Deres tilskudd er 3-4 ganger så stort som vårt. Vi har behov for rammer i samme størrelsesorden.
Det tredje problemet er at vi har involvert oss i flere underskuddsforetak. Støtten fra Norsk Kulturråd er også bare av kortvarig art.
- Men dere visste vel hele tiden at disse pengene ville falle fra?
- Ja, det visste vi. Men her må det nevnes at vi under et tidligere styre hvor jeg ikke satt som daglig leder gikk med underskudd de to første årene, noe som i ettertid absolutt ikke kan betraktes som særlig taktisk i denne sammenheng.
- Kritikere vil hevde at dere har fått mye økonomisk støtte i forhold til andre kunstprosjekter. Hva bruker dere pengene til?
- I forhold til andre kunstprosjekter, har vi en helt annen agenda. Vi bygger en infrastruktur som kan benyttes av mange kunstnere. Ringvirkningene av dette er veldig store - også utenfor landets grenser. Vi skaper et nettverk hvor blant annet mailinglisten vår spiller en viktig rolle. Nedslagsfeltet vårt er altså større enn Bergen.
- Dere tar penger for utleie av utstyr, konsultasjon og brenning av DVD. Gir ikke dette tilstrekkelige inntekter?
- Det ligger i tankegangen at vi ikke skal tjene penger på dette. Prisene er sterkt subsidierte i forhold til kunstnere som brukere. Hadde vi tatt vanlige kommersielle priser hadde ikke kunstnere hatt råd til å bruke oss.
- Vi er en stiftelse og målet ligger i å gå i balanse, dette jobber vi med og det ser bedre ut for 2002 enn tidligere år. Første utfordring vil være å få bygget opp igjen det som har gått tapt. BEK må selvfølgelig drive på en økonomisk ansvarlig måte, dvs. med budsjetter i balanse. Det har vært jobbet hardt i inneværende år for å få til dette. Men BEKs mål er kunstfaglig, ikke økonomisk.
- Lider Intermedia- kunsten samme skjebne som IT- firmaer for øvrig? Har det hele kun vært en boble som har ventet på å briste?
- Nei, på ingen måte. Det er helt tilfeldig at vi sliter nå - samtidig som resten av IT-bransjen. De jeg har vært i kontakt med innen IT-sektoren mener dessuten at ting vil ta seg opp igjen innen et par år. Det er svært viktig at kunstnere går inn i den teknologiske virkeligheten som omgir oss, dette blir ikke mindre viktig av at bransjen sliter. Vi vil i etterhånd se at prosjekter som BEK var en riktig satsing, men vi ser også fruktene av det allerede nå - Norge er i ferd med å bli et foregansgsland i Europa på dette feltet. I årene fremover tror jeg at den positive utviklingen vil kunne fortsette, om satsingen videreføres.
- Hvis det blir kroken på døren for BEK, hvem vil savne dere?
- Jeg tror det blir et stort savn både nasjonalt og internasjonalt samt for Bergen som kulturby. Det vil være veldig trist. Mye av det vi har sådd har vi jo ennå ikke høstet. BEKs kompetanse i forhold til arbeid med digitale medier i sanntid er internasjonalt anerkjente, og vi er en viktig ressurs internasjonalt på dette området.
- På nettsidene deres finner jeg mange kryptiske tekniske meldinger som kun «insidere» kan forstå, samt en del døde linker, er dette brukervennlig? Jeg får inntrykk av en litt innadvendt gutteklubb med leketøy betalt av Norsk Kulturråd...
- Døde lenker er ikke bra. Vi har lagt om websidene det siste året, og er av kapasitetshensyn ikke helt i havn ennå. Men dette må vi så klart få rettet på så langt som mulig. Når det gjelder gutteklubb, så kan jeg forstå at folk ikke føler vi er brukervennlig og inkluderende nok, særlig i oppstartsfasen har dette vært et problem. Dette har vi prøvd å ordne opp i. Hvis du mener at vi virker kryptiske så mener jeg det er vanskelig å unngå dette. Vi jobber tross alt med teknikk, og det er viktig med fagdiskusjoner.
- Hvilke kunstprosjekt vil du fremholde som gode BEK-prosjekt?
- Det er mange. Et eksempel er Gisle Frøysland som for tiden jobber med utvikling av en programvare for manipulering av video. Mange av de avgjørelsene vi tar innenfor datateknologi er styrt av programdesignet og brukersnittet.
Et annet godt eksempel er samarbeidsprosjektet mellom Jørgen Larsson og meg. Han har tatt utgangspunkt i lyden av en datamaskin som kræsjet her ved BEK. Lyden blir remixet av forskjellige kunstnere og skal til slutt bli til en CD. Et prosjekt som reiser en del estetiske problemstillinger.
- Trenger kunstnere som jobber med web og intermedia tilgang til alt det utstyret dere har?
- Feltet forandrer seg fort, så etterspørselen etter utstyr har nok forandret seg veldig fra når vi først startet opp ved BEK. Det er nok kunnskapen som er vår kapital mer enn utstyret. Vi ønsker ikke å være en utstyrspark, men mer et kompetansesenter og et nettverk.