• Prosjektskolen kunne starte sin virksomhet ved hjelp av en gunstig finansieringsløsning fra Cultura Bank. Bildet er fra en gjennomgang på skolen, og viser Fredrikke Wikørens forstørrede Duploklosser. Arbeidet spiller på barns tidlige møte med merkevarer.

    Anders Dahl Monsen

Idealistiske penger

Av: Lars Kjemphol

Publisert:

Utgave: 2/2008

Del: 

Cultura Bank er Norges minste sparebank, men også en del av en ny bankkultur som er i ferd med å få internasjonalt fotfeste: «Ethical banking». Dette innebærer at bankene forplikter seg ovenfor sine kunder til at deres innskudd kun skal lånes ut til prosjekter som drar samfunnet i en positiv retning.

Den økende økonomiske globaliseringen gjør det stadig vanskeligere å se sammenhengen mellom egne økonomiske handlinger og konsekvensene for andre deler av samfunnet. Dette ønsker Cultura å hjelpe til med å endre.
Forløperen til Cultura Bank ble grunnlagt i 1986 av en gruppe mennesker fra miljøet rundt Steinerskolen. Gjennom en tiårsperiode utviklet de bankens nåværende verdigrunnlag. I 1997 fikk Cultura bankkonsesjon og er i dag en frittstående sparebank som stadig blir større. Cultura ser ikke på bankdriften som noe de skal tjene penger på. De ser pengene som et middel heller enn et mål, og ønsker med dette å være en positiv kraft i samfunnet. Dette gjør de ved å yte lån til samfunnsnyttige formål, som ikke nødvendigvis ville fått lån i andre banker.

Et nytt pengesyn
En interessant side ved Cultura Bank er at den i mindre grad enn andre banker er avhengig av markedsrenten. Dette fordi Cultura bare låner ut penger som kommer fra innskyterne og derfor ikke har behov for å låne inn penger fra markedet. Dette gir økt frihet i rentefastsettelsen. Cultura trenger for eksempel ikke å endre renten hver gang Norges Bank endrer styringsrenten.
– Vi tror samfunnet nærmer seg en endring i synet på penger, der etikk og rettferdighet etter hvert vil spille en større rolle, sier Jannike Østervold, medlem av ledergruppen i Cultura bank. – Banken fungerer i praksis som alle andre banker, med nettbank og visakort. Alt dette er likt, men det man får i tilegg til banktjenestene er å kunne være med å støtte opp videre om bankens vekst. Jo flere som bruker banken og setter inn penger, jo mer utlånskapital blir tilgjengelig for samfunnsnyttige prosjekter.
– Det første vi vurderer når noen kommer med et låneprosjekt er om formålet er noe vi kan tenke oss å være med på. Etterpå gjør vi det samme som andre banker – ser på om prosjektet er økonomisk levedyktig og vurderer sikkerheten. Vi gjør vårt beste for å være gode rådgivere under lånebehandlingen og setter oss grundig inn i de enkelte prosjektene.

Hjalp Prosjektskolen fram
Yngve Rønning og Vilde Von Krogh hadde lenge gått med et ønske om å starte en ny kunstskole i Oslo, Prosjektskolen. Men dette var kostbart, og uten egenkapital var det umulig å få lån i vanlige banker. De forsøkte å kontakte forskjellige investorer, men fikk til svar at de ikke kunne forvente at noen i næringslivet ville være interessert i å støtte dem, siden de alltid ser på utlån som tap av kapital.
Det så mørkt ut for Prosjektskolen, til de tok kontakt med Cultura Bank. De presenterte prosjektet og en finansieringsplan, og fikk tilbud om lån etter en gunstig finansieringsløsning.
Om de kunne skaffe en gruppe interessenter som hver kunne garantere for 30 000 kroner, ville dette danne sikkerheten for lånet. Garantister ble hentet inn blant venner og familie, ryktet spredte seg, og flere kom til. Til slutt var det samlet garantister nok til at Prosjektskolen fikk innvilget lån til oppstart av virksomheten.
– Dette er den eneste banken i Norge med en slik finansieringsmodell, opplyser Yngve Rønning. – Løsningen med en garantikrets gjør det mulig for små bedrifter å starte sin virksomhet uten å ha en rik onkel eller pengesterk investor i ryggen. Cultura er en bank som samarbeider med kundene sine.
– De interesserer seg for prosjektet mer enn for pengene, legger Rønning til, og vil gjerne oppfordre flere til å bruke banken.
Ønsker du mer informasjon om Cultura Bank, se www.culturabank.no