Opphavsrett og utsmykkinger

Av: Hilde Sjeggestad

Publisert:

Utgave: 4/2006

Del: 

Hvor sterkt forringet kan/skal et kunstverk være før eier/opphavsmann kan gjøre krav på erstatning? Hvem har kompetanse på å verdsette denne?

Hvor sterkt forringet kan/skal et kunstverk være før eier/opphavsmann kan gjøre krav på erstatning? Hvem har kompetanse på å verdsette denne? Hvilke rettigheter har opphavsmannen til en utsmykking han har utført, men som siden er fjernet og lagret på ubestemt tid? Er det kutyme/praksis at opphavsmannen underrettes før fjerning finner sted? Hvem tar initiativ til å pusse opp et forringet/skadet verk i offentlig eie – utførende kunstner eller eier? Hvilken faglig og moralsk bistand kan min fagforening yte der det er tale om forringelse av et kunstverk i offentlig eie?

Flere er opptatt av de spørsmålene du stiller. Og dessverre har spørsmålene ikke alltid enkle svar. Ved salg av kunstverk overdras eiendomsretten og retten til beføyelser over det solgte eksemplar til den nye kjøper. Med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet, vil du som opphavsmann fortsatt ha opphavsretten til verket, med andre ord de ideelle rettighetene og retten til å fremstille andre eksemplarer av verket.
Ved utsmykkingsoppdrag er utgangspunktet det samme, men det tas i slike sammenhenger ofte forbehold i kontrakten om hvorledes oppdragsgiver skal forholde seg til vedlikehold av eksemplaret etc. Er det ikke tatt særskilte forbehold i kontrakten, har du i utgangspunktet mistet retten til å bestemme over eksemplaret når du har fått kontraktsrettslig betaling for oppdraget. Velger f.eks. oppdragsgiver å ta ned verket igjen dagen etter at det er satt opp, er det lite du kan gjøre med dette med mindre det er lagt inn noen forutsetninger om det motsatte. Velger eier/oppdragsgiver å ødelegge verket, for eksempel fordi det er en nødvendig følge av at det må fjernes, pålegger imidlertid opphavsrettsloven vedkommende å varsle deg i forkant, så sant dette ikke byr på for store komplikasjoner. Varslingsplikten er ikke et uttrykk for at du så kan motsette deg at eksemplaret blir ødelagt, men er kun ment å skulle gi deg en anledning til å forevige verket og lignende.
Velger en oppdragsgiver derimot å la et verk stå og forfalle, eller foretar endringer i og rundt verket som i realiteten endrer dette, eventuelt på en måte som vil være krenkende for deg eller verket, vil du kunne påberope deg at dette krenker dine ideelle rettigheter etter loven. Etter mitt skjønn kan du da motsette deg at verket blir stående fremme til visning. Men noen videre råderett har du nok ikke.
En helt annen ting er at oppdragsgivere i utsmykkingsforhold ofte er offentlige institusjoner og lignende, som burde ha et langt videre ansvar enn det ansvar de har vis-à-vis deg i kontraktsrettslig/opphavsrettslig forstand. I slike tilfeller bør det være et offentlig ansvar å ivareta den innkjøpte kunst på behørig måte og kunstnerorganisasjonene bør selvsagt også kunne bistå med å synliggjøre dette ansvaret, noe som så vidt jeg vet, har vært gjort ved flere anledninger.