Konsulentregister nærmer seg virkeliggjøring

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 4/2008

Del: 

Hva skal til for å bli oppnevnt som kunstnerisk konsulent? KORO har tidligere blitt anklaget for å ha et lukket system. Et nettbasert register over konsulenter er nå under planlegging, og vil være med på å skape mer åpenhet.

Mari Aarre, rådgiver i KORO, har ansvar for det lenge planlagte konsulentregisteret. Aarre kan fortelle at registeret blir en måte å profesjonalisere konsulentrollen på, og det vil være tilgjengelig også for andre oppdragsgivere enn KORO:
– Det er snakk om et offentlig tilgjengelig register over prekvalifiserte konsulenter, som igjen skal sikre oppdragsgivernes tilgang til kompetanse. Intensjonen er at registeret skal være et godt redskap når det gjelder å sikre rask og faglig begrunnet oppnevning. Årlig har vi 180-200 konsulenter i arbeid, og vi ønsker jevnlig tilfang av nye medarbeidere. Ved å stille krav til prekvalifisering håper vi også at ordningen skal bidra til økt profesjonalisering av konsulentrollen. At registeret er offentlig tilgjengelig, vil også øke muligheten for at andre oppdragsgivere henvender seg angående oppdrag.
Kan du si noe om hvilke kvalifikasjonskrav dere vil stille til de som skal innlemmes i registeret?
– Kunst i offentlige rom er et særskilt fagområde med spesifikke, kunstfaglige problemstillinger. Det er derfor viktig at konsulentene besitter reell kunstfaglig kompetanse. I statlige saker er konsulenten også leder av kunstutvalget, noe som også forutsetter prosjektrelatert erfaring. Men først og fremst ønsker vi et register som er stort og variert. Prosjektene KORO jobber med er svært ulike, noe som igjen stiller ulike kompetansekrav. Et bredt sammensatt register vil øke våre muligheter til å kople rett konsulent til rett prosjekt.
Konsulentoppdrag har siden 70-tallet først og fremst vært forbeholdt kunstnere, men de siste årene har man sett eksempler på at også andre fagpersoner har fått konsulentoppdrag. Vil dere i det nye registeret i større grad åpne opp for andre faggrupper?
– Som før vil flertallet av konsulentene rekrutteres blant kunstnere, men også annen kunstfaglig kompetanse kvalifiserer. I større prosjekter benytter vi to konsulenter, og her har vi gode erfaringer med å koble praktisk og teoretisk kompetanse. Ulike perspektiver hever den kunstfaglige drøftingen.
Må man være registrert for å få konsulentoppdrag gjennom KORO?
– Nei, registrering er ingen forutsetning, men det gir selvsagt større muligheter. Registeret er tenkt som et arbeidsredskap for oss, samtidig som det gir kunstnerne en mulighet til å presentere seg og skaffe seg konsulentoppdrag. Av flere positive konsekvenser vil jeg også trekke frem muligheten til en tettere dialog med eget fagmiljø. Det skal oppleves som attraktivt å stå i vårt register.
Hvilken måte konsulentene skal innlemmes i registeret på er under planlegging, og Aarre kan foreløpig ikke gå i detaljer. Registeret har vært planlagt i lang tid. Nå ser det ut til at det kan stå klart til årsskiftet.