Nettstedet Kunstkritikk.no er evaluert

Av: Lars Kjemphol

Publisert:

Utgave: 5/2008

Del: 

Norsk kulturråd ga i desember 2006 Telemarksforsking-Bø i oppdrag å evaluere nettstedet kunstkritikk.no.

Målet for evalueringen var å kartlegge om kunstkritikk.no hadde oppfylt sine opprinnelige målsettinger, samt å gi innspill til diskusjon om hvordan nettstedet burde drives videre. Evalueringen er utført av Sigrid Røyseng, sosiolog og dr. polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap.
I 2003 tok Norsk kritikerlag og Norsk kulturråd initiativet til å starte nettstedet kunstkritikk.no. Det ble iverksatt med målsetting om å øke omfanget og kvaliteten på norsk kunstkritikk samt bidra til å heve den kritiske refleksjonen i kunstfeltet. Målgruppen var kunstlivets aktører og andre kunstinteresserte.

Mange skriver litt
Evalueringen fremhever at nettstedet har økt tilfanget av kunstkritikere i Norge.
Men det er fortsatt «få som skriver mye og mange som skriver litt», poengterer Røyseng.
Hun foreslår å prioritere et utvalg nye stemmer som man lar fordype seg. Dette vil gi dem muligheten til å opparbeide kompetanse over tid. Siden kan disse rekrutteres til andre medier. Slik vil mengden etablerte kritikere vokse, samtidig som kunstkritikk.no over tid vil få en sterkere tilknytning til andre medier.

Nettforum
Ifølge evalueringen har kunstkritikk.no, i kraft av å være et interaktivt nettforum, vært med på å endre kritikerens rolle. Fra å være en autoritær og fjern stemme, har kritikeren her kommet i en situasjon der hun må argumentere for tekstene sine. Dette bidrar til en kontinuerlig diskusjon av hva kunstkritikk skal være, og dermed en utvikling av genren. En informant i rapporten framhever også det positive i at nettet tillater lengre og mer resonnerende tekster enn trykte medier.
Et annet interessant aspekt ved kunstkritikk.no er at all virksomhet på nettstedet lagres i arkivene, noe som med tiden kan gjøre siden til en viktig kilde for kunsthistoriske analyser og studier. I dette perspektivet er også utvalget av utstillinger og begivenheter sentralt.

Savner sterkere kunstfaglig fokus
Ketil Nergaard, redaktør av kunstkritikk.no, er fornøyd med utfallet av evalueringen, men legger til at han kunne ønsket seg et sterkere fokus på det kunstfaglige.
– For oss hadde det også vært interessant å se på kvaliteten av det vi har publisert. I tillegg kunne jeg ha ønsket meg en undersøkelse av hvordan kunstkritikk.no oppleves av våre lesere. Evaluator har kun intervjuet kunstkritikk.no sine skribenter, noe som gir evalueringen begrenset interesse og bruksverdi, sier Nergaard til Billedkunst.

Hva skjer i fremtiden?
Evalueringen framhever en tydelig Oslo-dominans både innen anmeldte utstillinger og hos nettstedets skribenter. Ketil Nergaard lover en endring i denne trenden.
Oslo-stoffet vil nok alltid dominere siden det er her det skjer mest. Men også her har det skjedd en endring i det siste. I vår hadde vi blant annet bred dekning av kunstprogrammet under Stavanger 2008, og flere anmeldelser fra Trondheim, der det ser ut til at aktiviteten nå øker.
Trass i stadig utvikling regnes kunstkritikk.no fortsatt som et spesialistforum med smalt nedslagsfelt. En framtidig utfordring kan være å åpne nettstedet for et bredere lag av befolkningen, og samtidig beholde rollen som spesialistforum. En mer åpen profil vil trolig bidra til å øke politikernes finansieringsvillighet.
I august har kunstkritikk.no eksistert i fem år, med finansiering hovedsaklig fra Norsk kulturråd. Nå håper redaksjonen på en permanent finansiering gjennom kulturbudsjettet. Evalueringen finnes på kulturrådets sider www.kulturrad.no.