Kulturløftet innfridd?

Av: Ingeborg Stana

Publisert:

Utgave: 6/2008

Del: 

Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for 2009 økes med 786,5 millioner kroner i det foreslåtte statsbudsjett, og det er et historisk budsjett i så måte. Er med dette den rødgrønne regjeringens kulturløftet gjennomført, slik Trond Giske hevdet på pressekonferansen den sjuende oktober? Kulturløftet lovte blant annet å bedre kunstnernes levekår samt å satse på kunst i det offentlige rom.

Budsjettet viser en økning på 27,7 millioner mer til kunst og arkitektur. Det gis 5 millioner kroner i økning til Kunst i offentlig rom (KORO) – og vi bør være fornøyd med bevilgningene til KORO. Disse fører til inntektsøkninger for kunstnerne. 4,3 millioner kroner er også satt av til å styrke kontakten mellom kulturlivet og næringslivet. Dette inkluderer blant annet støtte til tiltak for å stimulere næringslivet til å investere i samtidskunst.
Jeg registrerer en gledelig utvikling i bevilgningene til de landsdekkende organisasjonene og formidlingsapparatet for billedkunst, som for eksempel OCA. På sikt vil dette være et bidrag til utviklingen av norsk samtidskunst, og det kan være med på å bedre kunstnernes levekår.
På den annen side har vi ikke grunn til å være like fornøyde med stipendpolitikken. Resultatene fra årets levekårsundersøkelse har vist en eksplosiv ekspansjon av kunstnere. Relativt sett har altså antallet stipender gått tilbake. En økning på 15 nye statlige arbeidsstipend i budsjettet, klarer ikke å snu denne tendensen. Dessverre.
Stipendpolitikken står i sterk kontrast til veksten i antall kunstnere: I følge NRKs kulturnytt er det kommet til cirka 7000 kunstnere siden forrige levekårsundersøkelse i 1993. Det vil si nesten 500 kunstnere i året! Det er gledelig at arbeidsstipendet økes fra 176 000 kroner til 186 000 kroner, men størrelsen på stipendiene ligger stadig langt etter lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
I henhold til kulturløftet ønsker den rødgrønne regjeringen å bedre kunstnernes levekår. Når det gjelder stipendpolitikken er dette ikke innfridd. Her må det sterkere lut til, og det er derfor grunn til å ha store forventninger til den kommende kunstnermeldingen. Totalt er det 103 statlige arbeidsstipend. En dobling av stipendene ville ha vært en satsning. Syke- og trygdeordningene må også utbedres, skal levekårene virkelig endres.
GI har den siste tiden vært under heftig debatt. GI var truet, og billedkunstnerne mobiliserte. Kulturdepartementet mottok 400 støttemail fra kunstnere, noe som KKD registrerte som en høring i positiv forstand. I tillegg ble tydeligvis høringssvaret fra NBK og grunnorganisasjonene samt de mange medieutspillene vedrørende saken lagt merke til. GI blir ikke satset på i denne omgang, men den reduseres heller ikke nevneverdig. Ordningen består. Og NBK er selvfølgelig tilfreds med å ha blitt hørt. Det viser seg at våre synspunkter i forhold til fjerning av GI har fått gjennomslag i departementet, trass i at det var stor skepsis overfor ordningen i Løkenutvalget og i det politiske liv.
Slik jeg tolker budsjettet kompenseres den manglende satsingen på direkte støtte til kunstnerne via stipend med aktiv satsing på bruk av kunstnere på billedkunstområdet, blant annet gjennom KORO.
I slutten av måneden skal vi levere høringssvar til levekårsundersøkelsen. I etterkant av denne undersøkelsen skal det komme en kunstnermelding. Her vil sannsynligvis alle tiltak og strukturer for levekårene bli fastlagt for fremtidens kunstpolitikk. Da blir det viktig å gi konstruktive innspill og synliggjøre behovene i stipendpolitikken, samt å understreke trekk ved syke- og trygdeordningene som kan gjøre en forskjell når det gjelder kunstnernes levekår. Da har de rødgrønne mulighet til å innfri det de har lovet.