Arkivarkeologi

Av: H. Haugen, N. Schjønsby

Publisert:

Utgave: 6/2008

Del: 

Tre nye utgivelser tar for seg arkivet forstått både som et allment system og som et medium som, i det minste delvis, kan vendes mot seg selv. I tillegg presenteres boken The Civil Contract of Photography og det siste nummeret av Dot Dot Dot.

Arkivbegrepet har blitt en universalmetafor for den rådende orden. I forlengelse av Foucaults kunnskapsarkeologi har teoretikere som Derrida, Agamben og Foster skrevet om hvordan arkivene ikke bare er beholdere der historisk materiale lagres og ordnes, men også et system som bestemmer hva det er mulig å se og si til en gitt tid. Men om arkivet betegner det som regulerer grensene mellom det sanne og det usanne, det synlige og det usynlige, er arkivet også navnet på konkrete steder der disse grensene kan testes og tøyes. Tre nye utgivelser tar for seg arkivet forstått både som et allment system og som et medium som, i det minste delvis, kan vendes mot seg selv.

Sven Spiekers The Big Archive: Art from Bureaucracy undersøker forholdet mellom arkivet og kunst fra hele det 20. århundret. Spieker går gjennom sentrale kunstnere og ismer – fra dada og Duchamp til Walid Raad og Susan Hiller via russiske konstruktivister og franske surrealister – og viser hvordan arbeidene deres forholder seg til byråkratiske og vitenskaplige systemer, dels ved å innføre nye seleksjons- og organiseringsprinsipper som bryter med den tradisjonelle arkivariske rasjonaliteten, dels ved å bruke arkiver for å utfordre kunstinstitusjonens tradisjonelle ordensprinsipper, spesielt museets visuelle system. Samtidig blir disse forskjellige kunstretningene brukt som indisier på en generell overgang fra indekskortbaserte arkiver til digitale databaser.

Den tyske medieviteren Wolfgang Ernst analyserer konsekvensene av denne endrede materialiteten i Sorlet från arkiven. Ordning ur oordning, som er utgitt i svensk oversettelse av Glänta. Ernst tar for seg arkivets kropp gjennom en rekke eksempler på hvordan teknologi, juss og kultur griper inn i hverandre for å danne mediale sammenkoblinger av hukommelsesfunksjoner, mennesker og organisasjoner. Ifølge Ernst innebærer overgangen til tilsynelatende åpne online-arkiv at de underliggende mediale strukturene i realiteten både blir mindre synlige og mer rigid hierarkiske enn tidligere. På den andre siden mener han at dette også innebærer begynnelsen på en sann arkivarisk epoke, der det klassiske arkivets narrativitet erstattes av databasens ikke-lineære system.

I katalogen Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art legger Okwui Enwesor hovedvekten på bruken av det fotografiske dokumentet i samtidskunstens «data-baserte visuelle analyser». Enweszors hovedeksempler strekker seg fra Warhol, Hans-Peter Feldmann og Christian Boltanski til Jef Geys, Tacita Dean, Zoe Leonard og Vivian Sundaram, som har appropriert og rekontekstualisert filmatisk eller fotografisk arkivmateriale for å belyse temaer som hukommelse, den offentlige tilgangen på informasjon, traumatiske historiske begivenheter, etnografi, identitet og tid.

Fotografi som sosial kontrakt
I The Civil Contract of Photography kryssleser den israelske kulturhistorikeren Ariella Azoulays bilder fra den israelske okkupasjonen av Palestina og sentrale politiske tekster, fra den franske revolusjonens menneskerettighetserklæring til Agambens Homo sacer. Boken tar utgangspunkt i en rekke eksempler på undertrykking, først og fremst av palestinerne i Midt-Østen og kvinner i Vesten. Azoula utfordrer forestillingen om de andres lidelse som gjenstand for voyeurisme, og argumenterer for at fotografiet også gir undertykte og statsløse et medium som åpner opp for et fellesskap mellom likeverdige.

Dot Dot Dot
Det sekstende og hittil siste nummeret av Dot Dot Dot blander på dot-dot-dotsk vis tekster med og om litterære ambisjoner med nerdete spekulasjoner: Cory Archangel lærer deg et par ting du sannsynligvis ikke visste om jpeg-formatet, og redaktør Reinfurt gir en assosiativ og asynkron fremstilling av skjermsparerens historie, mens Larissa Harris gjenforteller Stanislaw Lems sci-fi-novelle «The Seventh Voyage», eller rettere sagt det hun husker av den, på en flytur mellom Los Angeles og Newark. Dessuten presenterer Will Holder som vanlig sin føljetong «The Middle of Nowhere», en oppdatert versjon av William Morris’ utopiske fortelling «News from Nowhere». www.dot-dot-dot.us/