• Fra KunstnerAksjon08 i Bergen i forbindelse med levekårsundersøkelsen. Nå gir resultatene fra undersøkelsene flere stipender til billedkunstnere.

    Anne Marthe Dyvi

Gode nyheter for billedkunsten

Av: Trine Thorbjørnsen

Publisert:

Utgave: 1/2009

Del: 

I forslaget til kvotefordeling fra Utvalget for Statens Kunstnerstipend for 2009 beholdes GI, og de dårligst stilte kunstnergruppene prioriteres. Dette er svært positivt for den visuelle kunstens del, men uheldig for litteraturfeltet.

Forslaget er nå ute til høring i kunstnerorganisasjonene, og skal behandles i departementet. De foreløpige reaksjonene på forslaget er naturlig nok delte.

Ikke god kulturpolitikk
– Dette synes vi ikke noe om. Dette er en ren omdisponering i budsjettet, ikke kulturpolitikk, sier lederen i Norsk Forfatterforening, Anne Oterholm, som er kritisk til å bruke levekårsundersøkelsen som et grunnlag for å omfordele mellom inntektsmessig relativt svake grupper.
– Det er ikke god kulturpolitikk at levekårsundersøkelsen brukes til å sette relativt svake grupper opp mot hverandre. Vi kommer til å reagere på forslaget, men ikke med å spore til interne stridigheter. Ingeborg Stana, styreleder i NBK, synes det er gledelig at departementet har sett at billedkunstnerne trenger økte støtteordninger.
– Det er imidlertid uakseptabelt at det totale antallet GI kuttes ned, uansett om det denne gangen går ut over andre kunstnergrupper enn billedkunstnerne. Jeg oppfatter ikke at billedkunstnerne har «tatt» hjemler fra noen andre kunstnergrupper, og synes det er lite konstruktivt å sette grupper opp mot hverandre. Denne måten å tenke på synliggjør behovet for at kunstnergruppene må diskutere og samarbeide på bred front. Leder for utvalget, Per Norstrøm, beskriver omdisponeringen som en «bitte liten justering», men fremholder at utvalget vil avvente responsen fra organisasjonene og departementets behandling.

Omdisponering av midler
Utvalgets mandat har vært å foreslå en kvotefordeling mellom kunstnergruppene ved å «ta hensyn til forskjeller i kunstnergruppenes inntekter» på bakgrunn av hva som er kommet fram i levekårsundersøkelsen. Det foreslås at enkelte garantiinntekter (GI) inndras og omfordeles til arbeidsstipend. For å finansiere de 15 nye arbeidsstipendene (ca 3 mill. kroner) skal deler (ca 0,9 mill. kroner) dekkes ved «omdisponering av midler fra fire ledige garantiinntekter». Konsekvensen er at forfatterne mister to GI og åtte arbeidsstipend.
Utvalget setter lav inntekt som det viktigste kriterium for tildeling. Det vil si at grupper som kommer dårligst ut både i totalinntekter og inntekter fra kunstnerisk virksomhet, skal prioriteres. Man har her tatt hensyn til gjennomsnittsinntekt fra kunstnerisk virksomhet fordi det kan være store interne forskjeller i en gruppe. I tillegg skal grupper som mottar lite i stipend- og vederlagsmidler, prioriteres. Man skal også ta hensyn til antall søkere i forhold til antall tildelinger, altså den prosentvise sjansen for tildeling.