Oppsummeringens time

Av: Ingeborg Stana

Publisert:

Utgave: 3/2009

Del: 

I skrivende stund er forberedelsene til Landsmøtet 2009 i full gang, og for nåværende styre er oppsummeringens time kommet.

Kort sagt har en av hovedvisjonene vært at NBK skal være synlig og tilstede for billedkunstnerne i offentligheten. Styret har derfor kontinuerlig gitt innspill til de debatter i norsk offentlighet som vedrører billedkunstnernes faglige, økonomiske eller sosiale interesser. Vi kan nevne den politiske debatten vedrørende støtteordningene til kunstproduksjon og stipend i anledning Løkenutvalgets rapport, garantert minsteinntekt, fagfellevurdering samt billedkunstnernes status i arbeids- og inntektsundersøkelsen. I anledning det sistnevnte gav styret støtte til lanseringen av et spesialnummer av Billedkunst. Her var formålet å kommentere resultatene av levekårsundersøkelsen, samt å formidle personlige historier som indirekte bygger opp om tallfakta.
Kommunikasjonsansvaret ble tidlig i styreperioden lagt under daglig leder i NBK. En av grunnene til at vi gjorde dette var for å synliggjøre de oppgavene NBK står ovenfor. Det er derfor gledelig at antall henvendelser fra journalister som arbeider med saker fra vårt kompetansefelt har vært økende i styreperioden. Aftenposten, DN og NRK Kulturnytt er de mediekanalene vi hyppigst har vært i kontakt med, nettopp for å synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien billedkunstnerne står for.
For å styrke den interne kommunikasjonen samt å bedre informasjonsflyten har ny hjemmeside og håndbok vært sentrale tiltak. Dette arbeidet er påbegynt, men ikke avsluttet. Hjemmesiden skal romme en digital håndbok som kontinuerlig oppdateres samt gi rom for informasjon og intern bruk blant medlemmer og grunnorganisasjoner.
For å profesjonalisere organisasjonens arbeid har styret bedt NBKs advokat Hilde Skjeggestad holde kurs for grunnorganisasjonene og interne styrekurs sentralt. Å bevisstgjøre rollen den enkelte har i denne store paraplyorganisasjonen vil på sikt gjøre oss sterkere politisk både lokalt og sentralt. Av politiske saker vi har stor tro på i tiden fremover har jeg lyst til å nevne utarbeidelse av en særskilt pensjonsordning for kunstnere innen det visuelle feltet samt en ny type utstillingshonorar. Her har vi samarbeidet med Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og Samiske Kunstnerforbund. Dette arbeidet vil fortsette i neste styreperiode og har som formål å bli innlemmet både i Kulturløftet 02 og neste Kunstnermelding.
I arbeidet med å profesjonalisere stipendbehandlingen har styret prioritert tiltak som vi mener vil effektivisere administreringen av behandlingen. Det er blant annet påbegynt en digitalisering av den. På Landsmøtet blir det i tillegg lagt fram forslag til ytterligere endringer og en redegjørelse for disse.
Jeg registrerer at jeg er i ferd med å skrive en beretning – og ikke en ledertekst i Billedkunst. For de som ønsker en grundigere beretning kan jeg henvise til Landsmøtets sakspapirer, hvor det ligger en fullstendig oversikt over styreperiodens saker. Til slutt vil jeg takke for medlemmenes tillit i løpet av min tid som styreleder i NBK. Det har vært krevende, lærerikt og utviklende. NBK har vært under press, i medvind og i motvind, men jeg synes organisasjonen har kommet styrket ut av perioden. Vi står bedre rustet til å takle de store utfordringene som utvilsomt vil melde seg. Styrearbeidet har først og fremst vært et lagarbeid, ikke bare mellom styrets medlemmer, men mellom et styre, en administrasjon og en redaktør, som alle har bidratt over all forventning. Mitt ønske for fremtiden er et sterkt NBK. Oppsummeringen viser at vi kan være sterke.