• I verket Okänd, kvinna 2009 - 349701 ville Anna Odell vise hva som skjer det psykiske helsevesenet. Hun iscenesatte blant annet en hendelse fra sitt eget liv, der hun ble tvangsinnlagt og lagt i reimer.

Forslag til etiske retningslinjer ved KHiB

Av: Torill Østby Haaland

Publisert:

Utgave: 5/2009

Del: 

I vår ble det klart at KHiB har utarbeidet forslag til egne etiske retningslinjer for studenter og ansatte. Statlig sensur og brudd på kunstens selvråderett, hevder enkelte. Rektor ved KHiB, Nina Malterud, mener debattdeltagerne ikke hadde satt seg godt nok inn i formuleringene i retningslinjene.

I 2005 gav moderniseringsdeparte-mentet ut folderen «Etiske retningslinjer for statstjenesten». Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) sitt forslag til etiske retningslinjer for kunst- og designfaglig virksomhet ved skolen er et supplement. Hovedpunktene går på juridisk ansvar, opphavsrett, kildevern, ytringsfrihetens grenser og etisk skjønn ved opptreden i det offentlige rom.

Ytringsfriheten
Debatten raste etter at forslaget ble kjent i juni. Øystein Hauge, lektor ved KHiB og kunstanmelder i Bergens Tidende, mente retningslinjene vitner om mistillit fra ledelsens side, og at de ønsker en særdomstol for kunstfeltet. Stortingskandidat for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sier til Aftenposten at retningslinjene føyer seg inn i en trend av sensur og selvsensur som viser at ytringsfriheten har fått dårligere kår i Norge. Mens Ingeborg Stana, i en kommentar i samme avis, mener at kunsten står i fare for å miste sin selvråderett.Nina Malterud, rektor ved KHiB, understreker at det er viktig å lese formuleringene i retningslinjene:
– Det står at studenter og ansatte skal forholde seg til disse retningslinjene. Det betyr at de skal være bevisste på og ta stilling til relevant etisk problematikk. Vi har ansvar for å gjøre studentene oppmerksomme på konsekvensene ved eventuelle brudd på for eksempel kildevern. Vi jobber hele tiden i dialog med studentene. En del av jobben vår er å bidra til at de har grunnlag for å forutse konsekvenser av det de gjør både formmessig, etisk og på andre måter.

Internt behov
I moderniseringsdepartementets etiske retningslinjer for statstjenesten står det at det er opp til hver enkelt institusjon å supplere med egne retningslinjer hvis institusjonen føler behov for det. Har dere utarbeidet disse på eget initiativ?
– Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen har etterspurt etiske retningslinjer rettet mot det faglige arbeidet i flere år. Formelt sett besvarer vi et krav fra deres side. Men vi har også følt internt behov for å styrke fokus på etiske spørsmål.
Malterud trekker frem Anna Odell-episoden som et eksempel der institusjonen kommer i en problematisk rolle:
- Jeg misunner ikke rektor for Konstfack som våknet opp til et etisk dilemma han ikke visste noe om på forhånd. Slike saker kan koste skolen dyrt og gå ut over andre studenter. De ansatte har et ansvar for å styrke kommunikasjon og åpenhet rundt prosjekter. Enhver person kan velge å bryte loven, men i arbeidet ved KHiB står student, veileder og institusjon i et gjensidig ansvarsforhold.
Malterud understreker at retningslinjene foreløpig bare er et forslag, og at det vil tas opp til behandling på neste styremøte i september.

Avholdende
Foreløpig har ingen av de andre kunsthøyskolene offentliggjort noen egne etiske retningslinjer.
– Alle høgskoler og universiteter er blitt anbefalt å ha etiske retningslinjer for faglig virksomhet, men jeg har tolket dette slik at det særlig gjelder dem som arbeider med akademisk forskning, sier rektor ved KHiO, Cecilie Broch Knudsen.
Vi kommer ikke til å utarbeide etiske retningslinjer slik de har gjort det i Bergen med mindre vi får helt klare signaler om at vi skal gjøre det. Derimot skal vi gjennomgå våre rutiner når det gjelder veiledning av studentene for å sikre oss at de ikke arbeider med prosjekter som kan sette Kunsthøgskolens ansvarsforhold i tvil.