• Byantikvaren i Oslo ønsker å frede tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole.

    KHiO

Usikker fremtid for Ullevålsveien 5

Av: Ruth Hege Halstensen

Publisert:

Utgave: 3/2010

Del: 

Til sommeren flytter Kunsthøgsko- len i Oslo ut av Ullevålsveien 5, men det er ennå uklart hvilken bruk bygget vil få. Foreningen UV5 har helt siden 2006 arbeidet for at byg- get skal bli kunstnersenter.

Byantikvaren i Oslo ønsker å frede bygget som rommer både Kunstindustrimuseet og avdeling kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo, tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole. Bygget har arkitektoniske kvaliteter, både i eksteriør og interiør, som er av nasjonal verdi. Anlegget har dessuten svært høy kulturhistorisk verdi, begrunner byantikvaren i varslingsbrevet. Det er usikkert når det vil foreligge et endelig fredningsvedtak.
Perfekt for kunstsenter
Foreningen UV5 har helt siden 2006 arbeidet målrettet for at Ullevålsveien 5, den delen av bygget som huser kunstfag i dag, skal bli kunstnersenter med blant annet atelierer, galleri, verksted og kontorer for kunstorganisasjoner. Styreleder i UV5, Maria Sundby, mener det er på høy tid at Oslo får sitt eget kunstsenter.
– Oslo er den eneste større byen i Norge uten kunstsenter, og ligger langt bak andre hovedsteders lokale kulturtilbud. I Oslo satses det på nasjonale bygg, men dette skaper negative utfall for de lokale aktivitetene. Resultatet er at kunstnere i Oslo får langt dårligere vilkår enn for eksempel kunstnere i Bergen og Stavanger, sier Sundby.
– Det er vanskelig å si når vi vet noe mer konkret om fredningen, for saken må gå gjennom mange ledd før den endelig vedtas, sier Olaf Steen, antikvar hos Byantikvaren i Oslo. Et fredningsforslag varsles og utarbeides av byantikvaren, det behandles politisk i Oslo kommune, og riksantikvaren fatter det endelige fredningsvedtaket. Steen vil ikke spekulere i hvor lang tid saken vil ta, for det vil være avhengig av et eventuelt konfliktnivå i saken.
– Det som var viktig for oss i første omgang var å få fredningssaken i gang før bygget ble fristilt til disposisjon for både offentlige og private aktører, forteller Steen.

Åpent for publikum
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ved Oslo kommune er usikre på hvilken bruk bygget vil få ved en eventuell fredning.
– Ideell bruk av bygget vil være avhengig av hvor omfattende fredingen av inventar og utstyr vil bli, sier Lena Nesset, kommunikasjonsrådgiver ved EBY.
– Bygget er meget fint. Rent intuitivt mener vi at en ideell bruk av bygget må være til et «åpent formål», som gjør at hele eller store deler av bygget er åpent for publikum, på en eller annen måte. Kommunal og offentlig bruk vil bli prioritert dersom det finnes slike formål som kan nyttiggjøre seg bygget, sier Nesset.
Oslo kommune vil ifølge Nesset prioritere kommunale formål, men dersom det ikke er kommunale interesser vil det være naturlig å forespørre staten.
– Hvorvidt bygget helt eller delvis kan benyttes til kunst eller kulturformål i fremtiden, vil vi se på i den analysen vi nå skal gjøre, sier Nesset.