• H.C. Gilje: Blink, videoprojeksjon hvor rommet modulerer lyset gjennom speilinger og refleksjoner i gulvet. Vist på Hordaland Kunstsenter i høst som en del av Giljes stipendiatutstilling. Her fra Netherlands Instititute of Media Art i Amsterdam, hvor det vises i mai.

    Gilje

Kunststipendiater får tekster i retur

Av: Marit Kristine Flåtter

Publisert:

Utgave: 2/2010

Del: 

Flere stipendiater har fått sine ledsagertekster i retur fra bedømmelseskomiteen, og må utsette disputasen. H.C. Gilje er en av disse. Nå kritiserer han programmet for å legge mer vekt på ledsagerteksten enn på det kunstneriske resultatet.

Det norske stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har siden starten i 2005 hatt kunstutøvelsen i sentrum. Senere har programmet signalisert en vending hvor den kritiske refleksjonen skal vektlegges sterkere. Flere stipendiater opplever nå at bedømmelseskomiteen griper inn i ledsagertekstene. Johan Haarberg, administrerende leder for stipendprogrammet ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB) vil ikke gå ut med hvor mange stipendiater det gjelder.
Hilde Hauan Johnsen, billed- kunstner og professor ved KHIB, er veileder for noen av stipendiatene. Hun sier seg uenig i bedømmelses- komiteens behandling av ledsager- teksten.
– Reglementet sier ingenting om at komiteen kan be om ytterligere refleksjon, ei heller at den kan gå inn i veilederrollen, sier Hauan Johnsen.
Haarberg er uenig. Han mener bedømmelseskomiteenes inngripen ikke kan betegnes som veiledning.
– Dette er etter vår oppfatning et aktivt bidrag for å sikre at prosjektene kommer i mål på en tilfredsstillende måte, sier Haarberg.

Akademisk vending
I løpet av høsten 2008 formulerte programstyret et nytt reglement for prosedyre for sluttvurdering, hvor den kritiske refleksjonen vektlegges sterkere. H.C. Gilje er stipendiat og fikk ledsagerteksten sin i retur i fjor høst.
– I de konkrete tilfellene jeg kjenner til, har komiteen et klart ønske om en akademisk tekst, sier han.
Gilje reagerte på komiteens krav om ytterligere kritisk refleksjon. Han leverte et åpent brev til programstyret og ledelsen. I brevet skriver han at konsekvensen av det nye reglementet er en vridning av programmet bort fra intensjonene om forskning gjennom kunst.
– Stipendiatene opplever at den kritiske refleksjonen blir et dokument som skal besvare konkrete spørsmål, forklarer han.
– Den kritiske refleksjonen er kun en ledsagertekst, men blir vurdert som en avhandling. Det er samtidig vanskelig å se en konsekvent linje i vurderingene til de forskjellige eksterne komiteene. Jeg mistenker at det er lettere å si noe om en tekst oppfyller visse kriterier, enn om et kunstnerisk resultat er av «høy internasjonal kvalitet», sier Gilje.

Uklare retningslinjer
Han mener også at reglementet bør gjøres klarere.
– Jeg tror alle involverte i programmet har forskjellige oppfatninger, men man skulle håpe og tro at veilederne som har vært i systemet i tre år har mer kvalifiserte oppfatninger enn eksterne komiteer som blir instruert i reglementet samme dag som de skal bruke det. Det gis så mange forskjellige signaler om hva den kritiske refleksjonen skal være, og på grunn av usikkerhet rundt teksten bruker man unødvendig mye energi på den.

Kritisk refleksjonsforvirring
I stipendprogrammer på tilsvarende nivå i andre europeiske land flyttes fokus fra kunstneriske resultater til en akademisk avhandling etter mønster fra vitenskapelige tradisjoner. Den norske modellen ser nå ut til å bevege seg i samme retning.
Gilje opplever at det er et reelt misforhold mellom kravene og programmets intensjon.
– Jeg kom inn i et program med stort fokus på den kunstneriske prosessen, og der stipendiatene er med på å forme hva en kritisk refleksjon kan være. Nå blir hver stipendiat utsatt for en ekstern komités vurdering av hvordan en kritisk refleksjon skal være, hevder stipendiaten.
Administrerende leder Haarberg er av en annen oppfatning.
– Anbefalingen fra programstyret går blant annet på å styrke den kritiske refleksjonen i forhold til stipendiatenes sluttresultater, og komiteene har ansvar for å vurdere om stipendiatene oppfyller kravene.