NBK-logg 1/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 1/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se www.billedkunst.no/nbk.

Landsmøtet 2011
NBKs 11. ordinære landsmøte avholdes fredag 20. og lørdag 21. mai 2011 på Hotell Scandic Edderkoppen i Oslo. Det er utsendt en foreløpig dagsorden, og NBKs medlemmer vil snart motta stemmesedler for hovedstemmeretten. Vi oppfordrer alle til å sende inn sin stemme. Vi minner også om at saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må fremmes gjennom sentralstyret. Seneste frist for innsending fra grunnorganisasjonene er 15. mars. Nominasjonsutvalget vil også etter hvert sende ut forespørsel om kandidater til valg på landsmøtet. Det skal velges til sammen 31 verv til nye styrer i Vederlagsfondet, NBK, nominasjonsutvalg og kontrollutvalg.

Kunstakademiet i Troms og prinsippet om likebehandling
På et møte i Kulturdepartementet om etableringsstipendordningen understreket kulturminister Anniken Huitfeldt at det ikke er en saksbehandlingsfeil som gjør at studenter ved Kunstakademiet i Tromsø ikke får etableringsstipend. Dermed forskjellsbehandles disse med studenter fra kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim. Kulturministeren poengterte også at hele stipendordningen skal revurderes fordi den kanskje er i strid med EØS-avtalen. Det vil i en nært forestående høring bli foreslått at hele ordningen nedlegges og erstattet med arbeidsstipend. NBKs holdning er at dette er en usosial, urettferdig og ikke minst unødvendig endring.

Kvotefordeling av stipend og GI
I Statsbudsjettet for 2011 og i forslag til kvotefordeling fra Kulturdepartementet blir det iverksatt en utfasing av garantiinntektene (GI) hvor totalt fire hjemler er foreslått fjernet og erstattet med arbeidsstipend. NBK mener en slik utfasing av GI-ordningen er helt uakseptabel. Ordningen er et av de viktigste virkemidlene som trengs for å sikre en kvalitativt god og mangfoldig kunstproduksjon i Norge. NBK arbeider for at ordningen skal utvides slik at den kan komme flere billedkunstnere til gode og tilpasses dagens forhold, og vi ønsker derfor et større antall garantiinntektshjemler og samtidig en økning i antallet arbeidsstipend.

Høring om stipendbehandlingen
Styret i NBK har utsendt et høringsnotat med forslag til tiltak og justeringer for å forbedre stipendbehandlingen. Notatet er forfattet på bakgrunn av sak som ble behandlet på ledermøtet i Berlin og med utgangspunkt i notatet Stipendbehandlingen. Hva, hvorfor og hvordan. Grunnorganisasjonene skal gi tilbakemelding og merknader innen 1. februar 2011. Saken settes deretter opp på dagsorden til NBKs landsmøte 20. og 21. mai 2011. Notatene kan leses på NBKs hjemmesider.

Status på kultur og næringsfeltet
Forum for Kultur og Næringsliv har i samarbeid med Perduco Kultur utgitt en rapport som gir ny kunnskap om kultur og næringslivssamarbeid. Rapporten heter STATUS 2010 og ble lansert i desember. Fra rapporten kan blant annet nevnes at svært mange kunstnere (77 prosent) og kulturinstitusjoner (55 prosent) ønsker å samarbeide med næringslivet i fremtiden. Videre at det er en myte at kunst- og kulturlivet ser på næringslivet som «skittent» og kunsten som «ren». Hele rapporten kan leses på: www.kulturognaringsliv.org.

Strategi for visuell kunst i Nord-Norge
Nordland fylkeskommune har utarbeidet en ny strategiplan. Visuell kunst er ett av satsingsområdene i Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013 og planen sendes ut på bred høring med frist 15. februar. Målet er å stimulere til økt skapende virksomhet, produksjon og formidling av visuell kunst på internasjonalt nivå i Nord-Norge.

Frister og merknader
»»Frist for søknad om prosjektstøtte 1. mars 2011.
»»Søknadsfrist for Høstutstillingen 6. april 2011. Utstillingen holdes på Kunstnernes Hus (10.9.-9.10).
»»Giroer for betaling av medlemskontingenten for 2011 vil bli sendt ut i første halvdel av mars. Det nye medlemskortet som er en del av blanketten fungerer nå også som IAA-kort (International Identity Card for Professional Artists). Kortet er gyldig ved betalt kontingent med påført kvitteringsstripe. Husk å krysse av for kvittering ved betaling.
»»Abonnementsfaktura for Billedkunst er sendt ut, og dersom du vil lese neste nummer av bladet bør fakturaen betales straks.