NBK-logg 2/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 2/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se www.billedkunst.no/nbk.

To forslag til den nye stortingsmeldingen for det visuelle kunstfeltet
Tendensen de senere år har vært at skillet mellom det offentlige, og det private rom er flytende. I en situasjon hvor næringsvirksomhet er del av det felles offentlige rommet, bør dette kommuniseres og diskuteres i større grad. NBK foreslår derfor at en stortingsmelding bør inneholde et initiativ til å skape en ny plattform for billedkunst og næringsliv. Dette kan være en egen stiftelse eller organisasjon som bygger på den nåværende modellen til Kunst i offentlige rom (KORO), som kan bestå av både en innkjøpsordning og en ordning for kunst i det offentlige rom og næringsbygg.
Videre viser undersøkelser at den totale økonomien til kunstfeltet har økt, men denne veksten har ikke tilfalt billedkunstnerne direkte eller ført til en bedring av deres levekår. Det synes nå viktig å trekke et skille mellom kunstpolitikk og levekårspolitikk. Levekår handler om kunstnernes personlige økonomi, og ordninger som vil være med på å bedre kunstnernes personlige økonomi må derfor være treffsikre ordninger. NBK foreslår derfor at en stortingsmelding bør inneholde et initiativ til et kunstnerfradrag på selvangivelsen for billedkunstnere.

NBK krever at etableringsstipendet beholdes
Kulturdepartementet har ønsket innspill og tilbakemelding på alternative løsninger til etableringsstipendet. NBK fastholder at etableringsstipendet er en avgjørende og nødvendig økonomisk ordning for å kunne etablere seg som billedkunstner etter gjennomført kunstakademi og -høyskole. Forslaget om å fjerne etableringsstipendet for den mest vanskeligstilte kunstnergruppen i økonomisk forstand, synes for NBK å være som å stille klokken 100 år tilbake. NBK går derfor inn for å beholde ordningen med etableringsstipend som den er nå. I tillegg kreves også at kunstutdannelsen ved Universitetet i Tromsø inkluderes i ordningen.

NBKs 11. ordinære landsmøte - fredag 20. og lørdag 21. mai, 2011
På landsmøtet er det valg på alle verv i organisasjonen. Fristen for innsendelse av saker, forslag til kandidater, og andre forslag fra grunnorganisasjonene til NBKs administrasjon, var 15. mars 2011.