• Illustrasjon: Mette Hellenes

Juristen svarer - Utstillingsavtale

Av: Eva Løveid Mølster

Publisert:

Utgave: 2/2011

Del: 

Når verk blir ødelagt under en utstilling er det flere som opplever at tidligere enighet blir til uenighet, og at kunstneren kan komme til kort i forhold til utstillingsstedet. Hvilke rettigheter har kunstneren i en utstillingssituasjon? Og hvordan kan man best forsikre seg mot store tap hvis ulykken først er ute?

– Hvem har ansvaret når et verk blir ødelagt i forbindelse med en utstilling?
– Hvem som har ansvaret for hva i forbindelse med en utstilling er noe som avtales mellom partene, det vil si kunstneren og utstillingsarrangøren. Normalt bør det være utstillingsarrangøren som har ansvaret for verkene i den perioden vedkommende har verkene i sin besittelse, mens ansvaret under transport varierer mer. Men alle bør være bevisst sitt eget ansvar og selve ansvarsfordelingen bør klart fremgå av en skriftlig utstillingsavtale.

– Men få inngår skriftlige avtaler med utstillingsarrangøren?
– Ja, dessverre. Mange regner med at muntlige avtaler holder, men oppstår det først en tvist, vil det være svært vanskelig å dokumentere hva som faktisk var avtalt.

– Hva kan man gjøre for å unngå uklare avtaler?
– Tenk nøye igjennom egne forutsetninger, drøft disse med utstillingsarrangøren, og be om eller legg selv frem forslag til skriftlig avtale som gjenspeiler det dere kommer frem til. Er utstillingsarrangøren uvillig til å inngå skriftlig avtale, bør du være på vakt, og i det minste selv sørge for skriftlig meddelelse om dine egne forutsetninger, for eksempel ved e-post slik at eventuelle uenigheter kan avklares.

– Men finnes det ikke en standardavtale på slikt? Har ikke galleriene og utstillingsarrangørene slike avtaler liggende?
– Bortsett fra Norske Kunstforeninger, er vel utstillingsarrangørene ikke organisert i noe fellesskap, og hvert enkelt galleri eller visningssted opererer med egne vilkår. Mange utstillingssteder baserer fortsatt avtalene med kunstnerne på muntlig kommunikasjon, og har ikke gjennomarbeidede forslag til skriftlige utstillingsavtaler. Håpet er at bevisstheten om behovet for klare avtaler blir stadig styrket og at kunstnerne selv tar sin del av ansvaret for å sikre egne interesser i så henseende.

– Hva skal med i en slik avtale mellom kunstneren og utstillingsarrangøren?
– Det er viktig å understreke at partene i utgangspunktet står temmelig fritt til å avtale hva de vil, og at den skriftlige avtalen bør gjenspeile en balanse mellom partenes ulike behov. Men det er likevel mulig å nevne noen elementer som kunstneren må tenke på: Priser, provisjonens størrelse, fraktansvar, utstillingslokaler, hvor og eventuelt med hvem verkene vises, montering, markedsføring og salg, åpningstider, oppbevaringsansvar og oppbevaringsmuligheter, ansvarsforsikring, oppgjør, utstillingsvederlag, og skadeoppgjør.

– Ja, hva med eventuelt skadeoppgjør?
– Det kan være viktig å presisere i avtalen at utstillingsarrangøren er forpliktet til å erstatte kunstnerens fulle økonomiske tap ved skade eller tap av verk. Videre kan det være fint å få presisert at det er snakk om full erstatning uavhengig av om utstillingsarrangøren mottar utbetaling fra eget forsikringsselskap eller ikke. Det er vanlig at utstillingsarrangøren har erstatningsansvar så lenge kunsten befinner seg på utstillingsstedet. Dette må imidlertid også presiseres i avtalen.