NBK-logg 3/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se www.billedkunst.no/nbk.

Internasjonalt
Den internasjonale kunstnerorganisasjonen International Association of Art (IAA) avholdt sin 17. generalforsamling fra 5. til 7. april i Guadalajara i Mexico. Styreleder i NBK, Hilde Rognskog og vår IAA-representant, Grete Marstein deltok. Marstein ble valgt til visepresident for neste fireårsperiode.
IAA er en viktig arena for blant annet mobilisering til støtte for ytringsfrihet og opphavsrettigheter, og på generalforsamlingen la NBK fram et forslag til resolusjon til støtte for den fengslede kinesiske kunstneren Ai Wei Wei. De fleste medlemsorganisasjonene stilte seg bak forslaget som lyder:
«On Sunday the 4.th of April 2011 the Chinese artist Ai Weiwei was publicly arrested and taken away, by the Chinese police, at the international airport in Beijing. No one knows where he was taken, and nobody has heard from him since. Ai Weiwei is an open critic of important matters about Chinese society. He is an outstanding example of artists who stand for better conditions for human rights and freedom of expression. The Norwegian association of plastic art wishes to express our astonishment and concern about the arrest of Ai Weiwei. We want the Chinese government to stop these random and unjust arrests under all circumstances, and to immediately release Ai Weiwei.»
IAA har også skrevet et protestbrev til Tyrkias statsminister. Brevet omhandler Bedri Baykam, medlem av IAAs eksekutivkomite og leder av en tyrkisk kunstnerforening, som er blitt knivstukket og alvorlig såret i Istanbul av en fundamentalistisk nasjonalist. Han ble forsøkt drept på grunn av sin motstand mot å fjerne en statue som representerer forsoning mellom tyrkere og armenere. IAA har skrevet et protestbrev til Tyrkias statsminister der man tar avstand fra handlingen og ber regjeringen ivareta ytringsfriheten og kunstnernes sikkerhet.

World Art Day
IAAs generalforsamling vedtok også et forslag fra den Tyrkiske Nasjonalkomiteen om å gjøre fødselsdagen til Leonardo Da Vinci, den 15. april, til «World Art Day». Den første offisielle feiringen vil bli neste år. Dagen skal ikke bare være til ære for Leonardo, men også for å framheve verdien og viktigheten av kunst i verden.

Kulturpolitikk etter 2014
I statsråd er det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. Utvalget skal gjennomgå kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005, og kan fremme forslag om endringer i disse på bakgrunn av sine vurderinger. Utredningen skal legges frem innen utgangen av 2012. Informasjon om mandat og utvalgets sammensetning ligger på Kulturdepartementets hjemmesider.

NBKs 11. ordinære landsmøte
Fullstendig innkalling med sakspapirer til NBKs landsmøte 20. og 21. mai ligger på NBKs hjemmesider. På dagsorden vil det blant annet være forslag om endringer i stipendbehandlingen: Sentralstyret foreslår at antallet i stipendkomiteen endres til ti medlemmer. Det foreslås også en ny valgmåte med oppheving av faginndelt nominering til stipendkomiteen.

Hovedstemmeretten
Systemet med hovedstemmerett ligger til grunn for antall delegater som grunnorganisasjonene blir representert med til landsmøtene. Dette systemet foreslås fjernet og erstattet med den opprinnelige representasjonsmodellen. Medlemskap i flere organisasjoner vil her ikke bli oppdelt, men telle fullt ut uansett. Det vil si at hver organisasjon blir representert med det antall medlemmer som betaler kontingent i den respektive organisasjon, uavhengig om medlemmet betaler i to eller tre organisasjoner.