• Tegner: Mette Hellenes

Juristen svarer om selvangivelsen og næringsbegrepet

Av: Eva Løveid Mølster

Publisert:

Utgave: 3/2011

Del: 

Fristen for levering på papir gikk ut den 30. april, mens fristen for å levere elektronisk og for innbetaling av tilleggsforskudd på skatt for 2010, er 31.mai. Bare innrøm det, du får frysninger på ryggen og blir plutselig så tung i hele kroppen når ordet «selvangivelse» nevnes. Her får du noen råd på tampen.

– Hva er det viktig å tenke på når man skal levere selvangivelse?
– Billedkunstnere som driver enkeltmannsforetak og omfattes av forskrift om regnskapsføring for billedkunstnere, er pliktig til å føre «Næringsoppgave for billedkunstnere» og «Skjema for beregning av personinntekt». Begge skjemaene må fylles ut og summene fra henholdsvis post 2.90 i næringsoppgaven og 1.36 i skjema for beregning av personinntekt, skal føres inn i selvangivelsen.

– Hvis man har vært så heldig å motta stipend, hvordan føres det i selvangivelsen?
– Her er det viktig å være obs på at de stipender hvor utbetaler på forhånd har trukket skatt, som tilfellet er ved utbetaling av statlige arbeidsstipend og garantert minsteinntekt, er lønnsinntekt og ikke skal føres som inntekt i næringsoppgaven. Alle andre stipend skal inn i næringsoppgaven post 2.05. Husk at «trekkfritt stipend» ikke betyr at stipendet er skattefritt, men rett og slett bare at ingen har trukket skatt av det for deg.

– Det er mange som har fått brev fra Ligningskontoret der ligningen for 2009 er tatt opp igjen og revurdert, og noen opplever å miste muligheten til fradrag. Kan du forklare hva dette handler om?
– I år har skatteetaten rettet et spesielt søkelys mot flere billedkunstnere som har hatt underskudd i den kunstneriske virksomheten i flere år. Påstanden fra skatteetaten har da vært at de ikke lenger kan sies å drive næring i skattelovens forstand. Skattelovens næringsbegrep forutsetter både en aktivitet av en viss varighet og et visst omfang, at virksomheten drives for egen regning og risiko, og at virksomheten er egnet til og har som mål å gå med overskudd. De to første kriteriene er sjelden problemet, men etter år med underskudd stilles det spørsmål ved det siste.

– Men hvis man mener at man kan komme til å gå med overskudd på sikt?
– Da kan det være grunn til å sende merknader innen den fastsatte fristen. Verken ligningspraksis eller rettspraksis tilsier at man kan fastslå noen generell og fast grense for hvor mange år med underskuddsfradrag som kan aksepteres. Men det er viktig å fortsette å føre regnskap og levere næringsoppgave, for situasjonen kan som kjent fort endre seg. Noter da på opplysningsfeltet at skatteetaten ikke anser virksomheten som næring, men at du fortsatt arbeider med det samme.

– Hvilke skattemessige særregler har billedkunstnerne?
– Det finnes en egen forskrift for billedkunstnernes regnskapsføring. Særlige regler om når inntekter og utgifter skal periodiseres, og billedkunstnernes «varelager» skal også alltid verdsettes til null. Ellers finnes en spesiell regel om fordeling av åndsverksinntekt som innebærer at man kan få fordelt inntekt over tre år. Kommer inntekten i siste år på toppskattnivå, vil fordeling tilbake i tid kunne gjøre at man unngår toppskatt. Du må selv anmode om å bli lignet etter denne bestemmelsen, dersom dette er gunstig for deg.