• Ilustrasjon: Merete Hellenes

KORO svarer om budsjett og honorar

Av: Arna Kristine Lund...

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

En del kunstnere tjener gode penger på å gjøre kunstoppdrag i offentlige rom. Dessverre opplever også mange at de ikke sitter igjen med stort når prosjektet er over.

Dette kan komme av at kunstneren selv har satt opp et urealistisk budsjett eller satt honoraret for lavt i forhold til arbeidsmengden. KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom, har noen råd

– Hvordan skal man beregne eget honorar når man setter opp budsjett for prosjekter i det offentlige rom, er det en prosentsats man kan jobbe ut ifra?

– Nei, vi kan ikke beslutte at honoraret skal utgjøre en prosentvis andel av budsjettet. Til det varierer prosjektene for mye i karakter, utforming, produksjonskostnader og omfang. Og det finnes dessverre ingen fasit på hvordan man beregner en kunstners honorar. Dette er en forhandlingssak mellom kunstneren og oppdragsgiveren i hvert enkelt prosjekt. Kunstneren skal sette opp et eget budsjett for prosjektet, hvor både honorar for idé og honorar for arbeid skal inngå.

– Hva må man tenke på når man setter opp budsjett og honorar?

– Det er viktig at det er en god balanse mellom inntekter og utgifter. Da er det en forutsetning at kunstneren vet hvilken økonomisk ramme prosjektet har, og at man har kunnskaper nok om materialvalg for å gjøre de riktige beregningene. Her må det også iberegnes utgifter til møter, reiser, forsikring og lignende.
– I tillegg skal det leveres en gjennomføringsplan der budsjettoppstillingen viser hva som er kunstnerens honorar og hva som er produksjonskostnader.
– KORO krever dessuten at det settes av en reserve i kunstnerens eget budsjett på mellom fem-ti prosent (her er prosentsatsen avhengig av risikovurdering) for uforutsette produksjonskostnader. Om det ikke skjer noe uforutsett i produksjonen vil dette beløpet tilfalle kunstneren. Skulle kunstneren klare å redusere utgiftene i prosjektet, uten at det går utover kvalitet og innhold, vil også disse innsparingene tilfalle kunstneren.

– Har du noen andre tips som kan være fine å ha med seg når man går løs på store prosjekter i offentlige rom?

– Gjennomføringsplan med konkrete tidsfrister er viktig å få på plass i begynnelsen av arbeidet; hvor realistisk og gjennomførbart er prosjektet. Dette er spesielt viktig når man samarbeider med et større team, hvor alle parter er avhengig av de andres fremdrift og kontinuitet i arbeidet. Det kan være lurt å begynne med en befaring til det aktuelle rommet, siden stedet vil kunne påvirke og legge både fysiske og kontekstuelle rammer for prosjektet.
– Det er også viktig å huske at man står ansvarlig for at kunstverkets kvalitet står i forhold til opprinnelige skisser og ideer, og at man overholder tidsfrister og følger den gjennomføringsplanen som er satt. Gjennom grundige tekniske utprøvinger sikrer man også at man kan stå inne for de materialvalg som er gjort, slik at det ikke innebærer noen risiko å ha kunstverket montert.