NBK-logg 6/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 6/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se billedkunst.no/nbk.

Valg av ny Stipendkomite og Den Nasjonale Jury for 2012 – 2013
Det ble totalt avgitt 2402 stemmer i begge kategorier, og fordelte seg med 1200 stemmer i kategorien for jury og 1202 i kategorien for komité. Avviket i antallet skyldes at enkelte søkere ikke har stemt i begge kategorier. Antall stemmeberettigede var 2709 og valgdeltagelsen var 22,5 prosent. Dette er en økning fra valget for to år siden der valgdeltagelse var på 18 prosent.

Stipendkomiteen:
Gruppe 1: Jan Freuchen og Gisle Harr. Susanne Kathlen Mader (1. vara), Bjørn Gulliksen Melbye (2. vara), Anawana Haloba Hobøl (3. vara) og Birthe Marie Løveid (4. vara).

Gruppe 2: Jannicke Låker og Karen Skog. Vanna Bowles (1. vara), Randi Strand (2. vara), Erling Valtyrson (3. vara) og Arnold Johansen (4. vara).

Gruppe 3: Astrid Løvaas og Kristin Aarnes. Gunhild Bakke (1. vara), Mari Krokann Berge (2. vara), Astrid Runde Saxegaard (3. vara) og Hans Hamid Rasmussen (4. vara).

Gruppe 4: Randi Grov Berger og Åse Løvgren. Andrea Lange (1. vara), Sissel Lillebostad, (2. vara), Dag Nordbrenden (3. vara) og Rune Johansen (4. vara).

Gruppe 5: Arne Revheim og Nirmal Singh Dhunsi. Geir Yttervik (1. vara), Esther Maria Bjørneboe (2. vara), Elisabeth Mathisen (3. vara) og Kjetil Skøien (4. vara).

Den nasjonale jury:
Nils Olav Bøe, vara Åsil Bøthun. Arne Nøst, vara Shwan Dler Qaradaki. Giske Sigmundstad, vara Mary Owens. Gunvor Nervold Antonsen, vara Marit Victoria Wulff Andreassen. Stefan Schröder, vara Sverre Gullesen. Hilde Hauan Johnsen, vara Kjetil Kausland.

Etterutdanningen – anmodning om øremerking
I 2004 omdisponerte regjeringen midlene til etterutdanning for kunstnere slik at disse ble innlemmet i rammetilskuddet for kunstutdanningene. Norske Billedkunstnere (NBK) hadde et forbehold mot en slik endring. Man var ikke sikker på om endringen ville gi bedre tilbud til kunstnerne. Det kunne bli en oppsplitting av midler, av fokus på oppgaven og en pulverisering av ansvar. I ettertid synes det som om NBK hadde rett i sitt forbehold. Etterutdanningstilbudet har blitt stadig dårligere, og det kan virke som om tilskuddet til formålet sakte, men sikkert har blitt inkorporert i den ordinære driften av høyskolene. NBK har derfor nå anmodet Kunnskapsdepartementet om at tilskudd til etterutdanning ved statlige overføringer av midler til høyskolene øremerkes.

Prisene på Høstutstillingen
Høstutstillingsprisen 2011 gikk til Aurora Passero for verket Fan Their Hearts, Inflame Them More (2010). Prisen er på 100 000 kroner og gis av Bildene Kunstneres Hjelpefond. Norske Kunstforeningers debutantpris i samarbeid med NorgesGruppen gikk til debutanten Serhed Waledkhani for videoarbeidet Flukt. Han får 50 000 kroner og kan vise en separat-utstilling ved fem kunstforeninger neste år. Fine Arts pris på 25 000 kroner gikk til Kari Steihaug for verket Etter Markedet. Den Franske Pris gikk til Stine Wexelsen Goksøyr for videoverket Hud og hår, del én. Hun får et tremåneders opphold med atelier og bolig i Cité internationale des Arts i Paris, et stipend og et franskkurs. Anne og Jakob Weidemanns stipend på 100 000 kroner går til Espen Dietrichson for silketrykkene Birds IV.

Stipend med atelier
Billedkunstnernes Hjelpefond (BKH)s nye aterlierstipend er knyttet til Ulrik Hendriksens atelier i Henrik Ibsensgt 20 og er tre-årig. Det tildeles på kunstfaglig grunnlag til kunstnere som ikke er i GI-ordningen. Stipendet skal ikke tildeles personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole pr. 1.1. det året stipendet tildeles. Mottakeren må ha bolig i Oslo/Oslo omegn i stipendperioden. Tildelingen gjøres av Stipendkomiteen i Norske Billedkunstnere, og en må fylle de krav til søknad og billeddokumentasjon som fastsettes for denne. Stipendet skal tilsvare BKH treårige kunsterstipend. En del av stipendet skal dekke husleie og kontoutgifter for fondets leie av atelieret, restbeløpet utbetales kontant.