NBK-logg 7/2011

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se billedkunst.no/nbk.

Etableringsstipendet og garantiinntektsordningen
Kulturministeren og Kulturdepartementet har kraftig signalisert at både garantiinntektene og etableringsstipendet nå vil bli avviklet i sin nåværende form og erstattet med nye ordninger. Organisasjonene er blitt anmodet om å utarbeide forslag til endringer som kan godtas av den politiske ledelsen. Spesielt saken vedrørende garantiinntektsordningen er blitt tatt opp til bred diskusjon i det nye Kunstnernettverket, bestående av tilnærmet samtlige kunstnerorganisasjoner. Styret i NBK har i flere styremøter etter sommeren behandlet ordningene og det politiske presset som eksisterer for omgjøring. Det har også være utallige møter med både departement og Kunstnernettverket uten at det kan synes som om NBKs synspunkter helt tas til følge.

Etableringsstipendet
Fristen for høring på de framsatte forslagene til alternativ til etableringsstipendet er 20. desember 2011. Forslaget innebærer to typer søkbare stipend. Et diversestipend på inntil 70 000 kr for ferdigutdannede (til etableringskostnader) og et seks måneders skattepliktig arbeidsstipend på inntil 95 000 kr. Stipendene skal kunne søkes og også tildeles samtidig, men i prinsippet bare én gang. Det er videre utarbeidet kriterier for søkerne, som må være uteksaminert fra Norge eller i utlandet. NBKs styre presiserer at man helst hadde sett den eksisterende ordningen videreført. Som et mulig kompromiss kan likevel framføres at NBK godtar at det kun blir ett diversestipend med økt maksimalbeløp, der også Tromsøstudentene inkluderes i utfasingen. Midlene fra Tromsø inkluderes så i videre ordning og at det må bevilges ekstra midler til behandling av søknadene.

Garantiinntektene
Arbeidsutvalget i Kunstnernettverket hadde 17.10.11 et møte med kulturministeren der det ble kunngjort en omlegging av GI og stipend for eldre fortjente kunstnere. Det ble sagt at signalene fra politisk hold er entydige og peker i retning av at GI-ordningen vil avvikles etter hvert som dagens GI-kunstnere blir pensjonister. Det er imidlertid forståelse for kunstnernes behov for en større forutsigbarhet og langsiktig tenkning enn det arbeidsstipendene ivaretar. Det er også uttrykt sympati for ønsket om å fjerne avkortningsregler fra eventuelle nye ordninger, men at dette vil forutsette en form for tidsavgrensning. Kulturministeren bad i tillegg om en vurdering av stipendet for eldre fortjente kunstnere, til en mulig ny stipendordning for eldre kunstnere. Kunstnernettverket ble bedt om å komme med innspill til ordninger som tar vare på viktige sider ved dagens garantiinntektsordning med frist 1. desember 2011. Endelige forslag vil komme i stortingsmeldingen for visuell kunst, som er antydet ferdigstilt i februar 2012. Arbeidsutvalget i Kunstnernettverket har utarbeidet en skisse som innbefatter to nye stipender som kan overta dersom GI faktisk utfases. I hovedsak er dette et stipend for etablerte kunstnere og et stipend for seniorkunstnere. Skissen til forslag er imidlertid avhengig av full støtte i Kunstnernettverket, og de organisasjonene som ønsker en annen strategi, kan gjøre dette fritt.

NBKs styre har også utarbeidet et alternativt forslag som i utgangspunktet vil være relativt identisk med dagens ordning, men uten avkortingsbeløp. På Norsk kulturråds årskonferanse på Lillehammer i november i år benyttet kulturministeren anledningen til å avlive ambisjonen fra Kunstneraksjonen i 1974. Her framsatte kunstnerne 3-punktskravene som senere er blitt rettesnor for mye av den norske kunstpolitikken. Disse kravene var 1) Det offentlige skulle bruke mer kunst, 2) Det offentlige skulle betale for denne bruken og 3) De kunstnerne som ikke kunne skaffe seg et levebrød på grunnlag av punkt 1 og 2 skulle få en garantert minsteinntekt.

Et stipendsystem som når ut til alle er nå avvist av kulturministeren. «Det er i dag så mange som tar kunstutdannelse at ikke alle kan få stipender, slik som var målet med kunstneraksjonen i 1974», sa Anniken Huitfeldt. Hun gjentok videre at et sentralt mål i kunstpolitikken fremover vil være å fremme kvalitet, og at hun ønsker å prioritere sterke kunstnere som kan nå ut til mange. «Målet med å nå ut til flere og bygge opp omkring store kunstnerskap vil også være tema i den kommende stortingsmeldinga om visuell kunst som legges fram i løpet av neste år», sa Huitfeldt. NBKs styre må forholde seg til de til en hver tid rådende politiske rammevilkår, og det er nå en debatt om linjevalg. Det er i hvert fall tydelig at tidene har endret seg.

Styret i NBK har nå nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide grunnlagsmateriale for organisasjon og vedtekter. Denne saken planlegges ferdig til oktober 2012, for deretter å inngå i prosessen fram mot neste landsmøte. Det tas også sikte på en seminar i Krakow, Polen i april 2012. Utvalg: Arne Rygg, Gidsken Braadlie, Hilde Sjeggestad og Gjert Gjertsen.