OCA tilbakeviser kritikken

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2011

Del: 

I strid med kriteriene, besluttet OCA i år å finansiere Bjarne Melgaards prosjekt på Venezia-biennalen med midler fra Utenriksdepartementets reisestøtte.

I 2011 er det bevilget 2,3 millioner kroner fra Utenriksdepartementet (UD) til reisestøtte for norske kunstnere. Støtten heter International Support (IS), og OCA forvalter den.
I en artikkel i Aftenposten 1. november avdekkes det at 316 000 kroner av reisestøtten til Melgaard på 491 000 kroner ikke kan defineres som reisestøtte.
– Reisestøtten skal gå til reise og opphold til kunstnere. I dette tilfelle ble vi oppmerksomme på at støtten ble brukt til utgifter som ikke faller inn under disse kriteriene. Vi ba OCA om å føre disse pengene tilbake, ettersom disse midlene ikke var bevilget i tråd med avtalen. Vi har nulltoleranse for å bruke midler i strid med avtaler, sier Cecilie Willoch, avdelingsdirektør i kulturseksjonen i UD.
Hun bekrefter at beløpet er tilbakebetalt, og at UD nå har lagt denne saken bak seg.

Uenighet om kategorisering
– En del av beløpet som innledningsvis ble gitt som IS, ble etter enighet med UD dekket inn av andre midler OCA hadde til rådighet utenfor IS-ordningen. Det ble altså gjort en
ompostering i budsjettet, sier presseansvarlig i OCA, Maria Moseng.
De omposterte midlene ble ifølge Moseng rekategorisert som produksjonsmidler på 2010-budsjettet.
– Dette er såkalt frie midler, med andre ord ikke øremerkede, presiserer hun.
Ingen andre budsjettposter skal være rammet. Moseng bekrefter at det var uenighet mellom OCA og UD om hvordan midlene skulle kategoriseres.

Mulig budsjettsprekk
I forbindelse med Venezia-biennalen organiserte OCA også forelesningsrekken «The State of Things». Denne ble finansiert med midlene OCA forvalter fra Kulturdepartementet (KUD), som blant annet skal gå til Venezia-representasjon. I en artikkel i Billedkunst 4/2011 stilles det spørsmål ved om det i denne forbindelse kan være snakk om en alvorlig budsjettsprekk. Slik Moseng oppfatter det er det ikke tale om budsjettsprekk, men at budsjettet for Venezia er blitt nedjustert atskillige ganger.
– Vårt siste arrangement i forbindelse med biennalen ble avsluttet for noen få dager siden. Derfor er det for tidlig å si noe om endelig budsjett, sier Moseng.
På grunn av den nye rotasjonsmodellen mellom de nordiske landene hadde Norge ikke tilgang til paviljongen i Giardini i år. OCA valgte derfor en alternativ representasjon med en forelesningsrekke og Melgaards prosjekt. Ved flere anledninger søkte OCA om ekstra midler fra KUD, uten å få innvilget støtte.
– Søknadene ble avslått, blant annet med henvisning til at Veneziadeltakelse er en av OCAs kjerneområder som skal dekkes innenfor øvrig ramme, sier Cecilie Willoch.

Ikke tilstrekkelige midler
– Det er et problem at Norge ikke gir nok midler til Venezia-biennalen. Det får konsekvenser for OCA og Norges representasjon og bidrar også til å skape en utfordrende arbeidssituasjon for oss. Midlene til Venezia-biennalen går i dag over OCAs administrasjonsog programmeringsbudsjett fra KUD. Når det ikke bevilges tilstrekkelige midler fra KUD, kan det derfor gå ut over OCAs offentlige program her i Oslo, opplyser Moseng.
OCA kan på det nåværende tidspunkt verken bekrefte eller avkrefte et budsjettunderskudd for 2011. Revidert årsregnskap ventes i februar 2012.
Direktør i OCA, Marta Kuzma, befinner seg i Venezia, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Evaluering av reisestøtten
Ifølge Aftenposten er ikke reisestøtten den eneste saken OCA må rydde opp i. OCA skal ha blitt bedt om å følge opp flere andre punkter innen stiftelsens forvaltning. Det blir også presisert at reisestøtteordningen ikke skal finansiere deltakelse på biennalen.

I disse dager får UD en uavhengig evaluering av de ulike reisestøtteordningene på bordet. Brukernes erfaringer ligger til grunn for undersøkelsen.
– Det er for tidlig å si noe om hva gjennomgangen viser. Vi regner med at den er helt ferdig før jul, sier Willoch.

Da UD etablerte de delegerte støtteordningene, lå det i kortene at de skulle evalueres før inngåelse av nye avtaler i 2012.