NBK logg 1/2012

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 1/2012

Del: 

For mer informasjon om NBKs arbeid, se billedkunst.no/nbk.

Garantiinntektene
Stortingets familie- og kulturkomité startet utfasing av garantiinntektene ved å fjerne ti hjemler i vedtak til statsbudsjett 15. desember 2011. Stortingets familie- og kulturkomité gikk med dette mot flertallsregjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Dette kan ikke forstås annerledes enn at det føres en inkonsekvent og uforutsigbar politikk. I tillegg til at garantiinntektsordningen er vedtatt utfaset, har Kulturdepartementet nå også varslet at den skal fjernes og erstattes med stipend av foreløpig uviss type og lengde. Det er ikke blitt foretatt noen gjennomgang eller evaluering av ordningen slik det var forutsatt i Stortingsmelding nr. 48 – Kulturpolitikk fram mot 2014 fra 2002. Representanter fra Kunstnernettverket hadde 17. oktober 2011 et møte med kulturministeren hvor hun ba kunstnernettverket komme med forslag til omlegging av ordningen til lengre arbeidsstipend og et stipend for eldre kunstnere.

NBK som er den gruppen som innehar flest GI-hjemler (265), stilte seg i utgangspunktet positiv til endringer som kan føre til praktiske og økonomiske forbedringer. NBK framholdt imidlertid at det ikke hadde vært anledning til på demokratisk måte å behandle forslaget om avvikling og erstatning av ordningen i alle sine organer, og det ble derfor uttrykt forbehold om tilslutningen til konkrete løsninger. Siden Kunstnernettverket er en uforpliktende sammenslutning av kunstnerorganisasjoner, er en felles holdning til saker derfor avhengig av konsensus. Kunstnernettverkets øvrige organisasjoner har i praksis en annen holdning til garantiinntektsordningen enn NBK og man var derfor «enig om å være uenig».

Saken er nå at NBK står ganske så ensom i å fronte et forsvar for ordningen. På denne bakgrunnen inviterte NBK i samarbeid med Kunstnernes Hus til et åpent debattmøte om garantiinntektene lørdag 21. januar. Møtet ble offentliggjort via mail, på NBKs hjemmeside og på Facebook. Det ble et stort oppmøte på Kunstnernes Hus og innleggene ga samlet uttrykk for at NBK ikke måtte gå med på løsninger som ikke var like bra eller bedre enn dagens ordning. Møtet ga inntrykk av en viss usikkerhet om fremdriften og etterlyste kontinuerlig informasjon.

Styret i NBK har i etterkant av møtet på Kunstnernes Hus bestemt at man fortsetter deltakelsen i Kunstnernettverket. Samtidig er styrets holdning at man primært prioriterer å beholde garantiinntektsordningen uten det nåværende avkortingsbeløpet. Dette synspunktet fastholdes overfor Kulturdepartementet. Saken skal drøftes på ledermøte i alle 20 grunnorganisasjoner.

Tid og dato blir bestemt om kort tid. Saken vil også bli tatt opp på alle årsmøter i grunnorganisasjonene. NBK har nå fått en ny frist til 19. mars for innsending av innspill til departementet om kunstnermeldingen. Etter det vil det forhåpentligvis bli en normal prosess med høringer og ordinær politisk behandling.

Etableringsstipendet
Kulturdepartementet har foreslått at den nåværende ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning endres og erstattes av en ny todelt ordning med diversestipend og arbeidsstipend for nyutdannede kunstnere. Høringsfristen var satt til 20. desember 2011 og ikrafttreden av den foreslåtte forskriften er 1. januar 2012. NBK har påpekt at høringen kan oppfattes som illusorisk.

Styringsgruppe for oppføring av minnesmerke etter angrepene 22. juli Regjeringen har nedsatt en styringsgruppe som skal utgreie og foreslå utforming av minnesmerker etter angrepene 22. juli. Styringsgruppa ledes av Åse Kleveland. Gruppa skal fremme forslag til utforming og plassering av minnesmerkene og skal legge fram innstillingen til Kulturdepartementet innen 1. april 2012. KORO vil være involvert i dette arbeidet. Regjeringen har avgjort at det skal være to minnesmerker etter 22. juli, både i Oslo og ved Utøya. Norsk Billedhoggerforening har engasjert seg i denne prosessen og har påpekt at det bør velges en jury, som enten inviterer kunstnere til direkte oppdrag, en intern konkurranse eller man åpner opp for åpen konkurranse hvor alle kan delta. Prinsippet er enkelt: Demokratiske metoder sikrer kunstens kvalitet. Kunst i det offentlige rom, være seg monumenter, utsmykninger eller minnesmerker som skal være folket til del, bør kvalitetssikres fordi det offentlige rommet er i alles eie.

Høstutstillingen 2012 – statens 125. kunstutstilling
Søknadsfrist: Onsdag 28. mars. Førstejuryering: mandag 23. april til lørdag 5. mai. Innlevering i Kunstnernes Hus: torsdag 26. juli og fredag 27. juli. Annenjuryering: mandag 30. juli til tirsdag 7. august. Vernissage: fredag 7. september kl. 20.00. Åpning: lørdag 8. september kl. 13.00.