Få takket nei til minnesmerke

Av: Gry Hartvigsen

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Få av de 56 berørte kommunene etter 22. juli, som fikk tilbudet om å få et minnesmerke laget av Nico Widerberg, takket nei.

Innen 10. februar i år måtte kommunene svare på om de ville ta i mot det privatinitierte minnesmerket laget av billedhugger Nico Widerberg. Noen ba om lengre frist for å kunne bruke mer tid på prosessen, mens 51 av 56 kommuner nå har takket ja.
Oslo kommune har fått flere forespørsler fra kunstnere både i innog utland som ønsker å bidra med utsmykkinger, og ifølge ordførerens pressekontakt og politiske rådgiver, Rune Dahl, har man gitt det samme svaret til alle: Oslo kommune videreformidler henvendelsene til den offentlig oppnevnte styringsgruppen ledet av Åse Kleveland.
– Det handler ikke om at vi avviser Nico Widerbergs kunstverk eller at det er problematisk med en privat, anonym giver. Strengt tatt har Oslo kommune aldri formelt takket nei til tilbudet. Kommunen har formidlet samme svar til alle som har ønsket å bidra, og alle har vist stor forståelse for at arbeidet med et så viktig minnesmerke må koordineres fra sentralt hold, sier Dahl.

Mange hensyn å ta
Hole kommune, som ble svært berørt av terrorhandlingen på Utøya som ligger i kommunen, valgte å takke midlertidig nei. Ordføreren i Hole, Per Berger, sier at det er mange hensyn å ta i denne saken.
– Samtidig som tilbudet kom fra Kommunesektorens Organisasjon (KS), ble jeg innkalt til møte i Kulturdepartementet angående to nasjonale minnesmerker i henholdsvis Oslo og Hole. Pårørende ble også kontaktet for å høre hva de tenkte angående minnesmerket laget av Nico Widerberg, og de opplevde at det var for tidlig å skulle forholde seg til det. Dette veide tungt i avgjørelsen, sier ordføreren.

Kommunen må både forholde seg til det pågående arbeidet til Klevelands komité, som handler om å finne en egnet plassering for det nasjonale minnesmerket, og det faktum at kommunen er så berørt at man frykter for at minnesmerker på dette tidspunktet vil bli mer påminnelse av noe vondt enn hjelp til bearbeidelse.
– Vi har allerede Utøya, som for mange oppleves som et symbol i seg selv. Dette handler ikke om at vi er negative til gaven, kunstverket eller kunstneren, men det er for tidlig for oss å ta stilling til dette. Dessuten har vi en annen utfordring når det gjelder plassering siden vi har en spredt bebygd kommune sammenlignet med Oslo. Hva er en offentlig plassering, spør Berger.
Hole kan ombestemme seg på et senere tidspunkt, men kommunen har ikke tatt stilling til om de ønsker å holde dette åpent.

For tidlig i sorgprosessen
Nabokommunen Ringerike har også valgt å takke nei til gaven, og ifølge ordfører Kjell B. Hansen handler dette om nærheten til Hole kommune og avventing av plasseringen av det nasjonale minnesmerket.
– Vi forholder oss til dette og til samtaler vi har hatt med pårørende, som ikke ønsket å ha en prosess rundt et monument så tidlig i sorgprosessen. Det tar vi selvfølgelig hensyn til. Diskusjonen har ikke handlet om hvorvidt vi skal ha et minnesmerke eller ei, for det kan det godt tenkes at vi skal ha på et senere tidspunkt, men nå forholder vi oss til vår situasjon slik den er i dag. Vår kommune ble også kraftig berørt av terroren, og det er mange involverte å vise hensyn til. Vi har en god dialog og et godt samarbeid med Hole kommune, og vi får avvente avgjørelsen et år eller to, sier Hansen.

Vil ha en grundig gjennomgang
Drammen kommune takket først nei til tilbudet etter samtaler med pårørende, men har siden bedt KS om lengre betenkningstid. Det er uvisst når den endelige avgjørelsen kommer.

Trondheim kommune har heller ikke bestemt seg, og ba om mer tid.
– Vi trenger å bruke tid på prosessen, i første omgang av hensyn til de pårørende, den nasjonale støttegruppen og AUF, men også fordi vi vurderer hvorvidt vi bør sette opp et eget minnesmerke, sier ordfører Rita Ottervik til Billedkunst.
Hun påpeker også at Trondheim er en såpass stor kommune at de må forholde seg til regelverket som gjelder gaver av denne typen.
– Vi har en kunstnerisk komité som tar seg av denne type forespørsler, og det gjør også sitt til at dette blir en mer tidkrevende prosess. Vi vil komme med et svar i løpet av mars, sier ordføreren.