Fra styrelederen

Av: Hilde Rognskog

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Det er ikke for sent å snu.

Det er i skrivende stund bare to dager siden Norske Billedkunstneres ledermøte om GI. Debatten var tidvis temperamentsfull og tidvis saklig. Det umiddelbare inntrykket fra møtet er at NBK i større grad må tenke visjonært og stille krav til Kulturdepartementet. Konklusjonen gikk i retning av at GI må skilles ut i en egen ordning for billedkunstnere.

Når det er sagt, var det også sterke agitasjoner for å gå for de andre kunstnerorganisasjoners forslag. Dette ble begrunnet i NBKs håndtering av saken, og manglende informasjon til våre medlemmer. Dette tar vi på alvor og en gjennomgang av hvordan vi har håndtert saken vil bli tatt opp etter at stortingsmeldingen foreligger.

NBK har forsøkt å lytte til medlemsmassen og behandle GI-saken på en demokratisk måte i vår organisasjon. Her har vi hatt to tanker i hodet samtidlig. På den ene siden, forsvare GI ut i fra vårt mandat. På den andre siden, lytte til medlemsmassen. Her har det vært mye saklig informasjon, mye faktafeil og mange følelser. Utspill i media, i møter med NBK og gjennom flere innspill, har medlemsmassen vist et stort engasjement for fortsatt forsvar for GI-ordningen.

En eventuell usikkerhet til hvordan Norske Billedkunstnere vil være i stand til å snu signalene fra Kulturministeren vil naturlig nok melde seg. Her har vi tro på at fakta og kjøttvekt, istedenfor følelser, er gyldig valuta. Dette er ikke første gangen GI har stått under press, men hver gang har det vist seg at nettopp NBKs argumentasjon og opplysningsarbeid inn til politiske fora har ført frem. NBK har i stor grad lyktes med å bevare våre hjemler, til tross for omfattende politisk motvilje og angrep på GI i media.

Det er ikke tilfeldig at billedkunstnerne har brorparten av midlene til stipend og GI. Det er på denne måten staten har valgt å kanalisere produksjonsmidlene for kvalitativ god kunst. Dette i motsetning til scenekunstnere og musikkfeltets kunstnere som får vesentlig mer direkte støtte fra statlige institusjoner. Dette er et spleiselag mellom kunstnerne og institusjonene hvor billedkunstnerne dekker utgifter til kunstproduksjon.

Når vi nå ønsker å skille ut GI-ordningen i forhold til de andre kunstnergruppene, er det med en erkjennelse av at Staten fortsatt skal ta ansvaret for et tilstrekkelig kvalitativt nivå av billedkunstnere og at midlene til produksjon fortsatt skal kanaliseres gjennom både stipender og garantert minsteinntekt.

I gjennomgang av GI er konklusjonene klare. De fleste argumentene for omgjøring av GI til langvarige stipend, kan tilbakevises når vårt felt ses isolert sett. For eksempel er det dokumentert at hverken langvarige stipend eller GI vil bedre levekår eller pensjonsvilkår for billedkunstnerne. Det er ikke det samme som at dette ikke er utfordringer som må løses i kunstpolitikken, men at problemet identifiseres på feil nivå. Det er de to andre punktene i trepunktskravet som ikke treffer vårt felt. Fortsatt er det slik at verken økt bruk og vederlag for bruk i trepunktskravet, har ført til bedre levekårene for billedkunstnerne.

Dette har vi sett i levekårsundersøkelsene; billedkunstnernes inntekter har forblitt lave. NBK har påpekt dette spesielt i flere innspill til stortingsmeldingen. For eksempel har Norske Billedkunstnere sammen med FFF, NK og SDS, levert innspill om levekår og honorarer til stortingsmeldingen. Dette i tillegg til innspill omkring pensjonsordning for billedkunstfeltet.

Imidlertid vil det være svært skadelig for billedkunstfeltet i Norge, hvis ønsket om å bedre levekårene for billedkunstnerne innebærer at garantert minsteinntekt utfases til langvarige stipend. Det bør fortsatt være slik at garantert minsteinntekt og stipend ses på som utfyllende ordninger. Det ene utelukker ikke det andre.

Jan Erik Vold har levert aforismen «Det er umulig, og vi gir oss ikke». NBK oppfattes kanskje som trassige i GI-spørsmålet. Imidlertid har vi tro på at GI kan bevares hvis vi skiller lag med de andre kunstnerorganisasjonene når det gjelder GI, og leverer faktabasert informasjon for billedkunstfeltet. Det er ikke for sent å snu.