NBK-logg 2/2012

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 2/2012

Del: 

Garantiinntektene

Statens kunstnerstipend sendte den 7. mars ut et informasjonsskriv til GI-innehavere som er gjengitt nedenfor. Informasjonen ble sendt ut fra sekretariatet for Statens stipend og garantiinntekter på oppdrag fra Kulturdepartementet. Det var også vedlagt et skjema bestående av et enkelt spørsmål: Vil du være interessert i å få garantiinntekten omgjort til seniorstipend? Svaralternativene var: Ja, Nei eller Vet ikke, og med et felt for eventuelle merknader.

Brev utsendt av Kulturdepartementet:
«Forespørsel om overgang fra garantiinntekt til stipend Kulturdepartementet gjennomgår nå ordningene med garantiinntekt (GI) og kunstnerstipend for å vurdere mulige endringer som kan gjøre kunstnerstøtten bedre tilpasset dagens behov. I den forbindelse har departementet en dialog med kunstnerorganisasjonene for å få innspill til forbedringer av systemet.

Kunstnernettverket har spilt inn et forslag til to nye stipendtyper som på sikt kan erstatte GI; stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere.

Sistnevnte stipend vil kunne søkes fra det året kunstneren fyller 57 år, og mottakeren vil få stipendet fram til folketrygdens pensjonsalder på 67 år, gitt at vedkommende er kunstnerisk aktiv. Det er foreslått at stipendet skal ha samme størrelse som GI, men vil i motsetning til denne ikke være underlagt avkortingsregler. Mottakerens egeninntekter vil dermed ikke ha innvirkning på stipendutbetalingen.

Siden den nye stipendtypen vil legge bedre til rette for kunstnerisk aktivitet og styrke mottakernes inntektsmuligheter, vurderer departementet, ved en eventuell innføring av dette stipendet, å gi mottakere av garantiinntekt tilbud om frivillig omdanning av GI til seniorstipend fra det året mottakeren fyller 57 år.

For å kunne gi departementet informasjon om interessen for en eventuell omgjøring av GI til seniorstipend ber vi med dette om en tilbakemelding på vedlagte skjema om du som GI-mottaker vil være interessert i å få GI omdannet til seniorstipend fra og med det året du fyller 57. Dersom du er 57 år eller eldre ved innføringen av seniorstipendet, vil en slik omdanning kunne foretas samme år som det nye stipendet lanseres.

Vi ber deg derfor om å fylle ut vedlagte skjema og sende dette til sekretariatet for Statens kunstnerstipend og garantiinntekter innen 16. mars 2012. Tilbakemeldingen på denne forespørselen er ikke bindende, og du vil motta mer informasjon før du tar en endelig avgjørelse.»

NBK sendte dagen etter et svar til mottakerne av brevet: «For å unngå misforståelser vil vi presisere at NBK ikke står bak forslaget som omtales i denne forespørselen. I brevet skrives det at «den nye stipendtypen vil legge bedre til rette for kunstnerisk aktivitet og styrke mottakerens inntektsmuligheter». Dette er påstander som står udokumentert. NBK kan vise til statistikk som tyder på at disse påstandene ikke stemmer over ens med billedkunstneres virkelighet. Vi anbefaler derfor at dere svarer med å krysse av for «Vet ikke» og anmerker at dere trenger nærmere argumentasjon for ordningen og informasjon om de konkrete konsekvensene for billedkunstnere, før dere svarer. Fredag 9. mars skal Norske Billedkunstnere ha et ledermøte hvor GI gjennomgås på en grundig måte. Etter avtale med Kulturdepartementet skal vi levere innspill til stortingsmeldingen med frist 19. mars. Norske Billedkunstnere mener at denne måte å forskuttere prosessen på, er både udemokratisk, mot vanlig forvaltningsskikk og er svært uheldig.»

NBKs ledermøte ble avholdt på Oslo Kongressenter Folkets Hus fredag 9. mars. Den eneste saken på dagsorden var garantiinntektsordningen og den senere tids prosess i forbindelse med utfasing og konvertering. Møtet uttrykket et stort spekter av meninger, og det ble etterlyst informasjon og involvering på et tidlig stadium i prosessen. I utgangspunktet var den generelle holdningen positiv til å kjempe for ordningen med forbedringer. Det ble også framført argumentasjon for ulike oppfatninger om hvorvidt de opprinnelige intensjonene var oppfylt og hvordan saken politisk burde håndteres.

Styret i NBK har utarbeidet en innstilling til Kulturdepartementet om garantiinntektene på bakgrunn av innlegg og konklusjoner fra dette ledermøtet.

Innstillingen kan leses på NBKs hjemmeside. Det vises også til styreleder Hilde Rognskogs leder i dette nummer av Billedkunst.

NBKs digitale underskriftskampanje for «en utvidet og forbedret garantiinntektsordning » har nå 2196 signaturer.