NBK logg 3 2012

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 3/2012

Del: 

Stipendbehandlingen 2012 – om kritikk og faktafeil

Det er nødvendig og viktig å ha en kontinuerlig debatt om billedkunstnernes stipendordninger slik at disse kan tilpasses kunstnernes behov og samtidig være i takt med gjeldende lover, regler og retningslinjer. I debatten i forbindelse med dette årets behandling har det figurert en del faktafeil som det kan være greit å rydde av veien.

Stipendkomiteen har blitt kritisert for at det er flest kunstnere fra østlandsområdet som har fått stipend og at komiteen ikke har hatt bevissthet omkring regionale problemstillinger. Det er riktig at dette ikke har vært blant de kriterier som har blitt tillagt vekt av stipendkomiteen. Grunnen til dette er at det klart fremgår av forskriften for statens stipend og garantiinntekter at det kun er kunstnerisk aktivitet og kvalitet som skal tillegges betydning ved tildelingene.

Det har også vært reist kritikk fordi stipendkomiteen har tildelt to garantiinntektshjemler til kunstnere som ikke innehar norsk statsborgerskap. Det er ikke et krav om at mottakere av stipend må være norske statsborgere. Tvert om ville et slikt krav, etter det vi forstår, være uforenlig med EØS- reglene. Av forskriften fremgår en forutsetning om at stipendene kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Alle kunstnerne som er innstilt til garantiinntekt for 2012, har bostedsadresse i Norge. Alle vitalister er blitt undersøkt nøye med henblikk på aktivitet i Norge, både av stipendkomiteen som har innstilt til stipend og garantiinntekt, og av Utvalget i statens kunstnerstipend som har tildelt stipend og garantiinntekt.

To billedkunstnere ble tildelt garantiinntekt i 2012 samtidig som de er inne i en periode med arbeidsstipend. Dette har også vært et tema i debatten. Det er viktig å presisere at en kunstner som mottar GI, samtidig selvfølgelig trer ut av arbeidsstipendet, som så tilfaller andre søkere.

Det har også blitt hevdet at det er en uheldig praksis at innehavere av garantiinntekt blir tildelt diversestipend. Mottakere av garantiinntekt, arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan etter forskriften få tildelt diversestipend og utstillingsstipend. Diversestipend er et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet og ikke til livsopphold. Det kan blant annet gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand og så videre. Søkeren må begrunne sin søknad om hvilke prosjekt støtten skal gå til, og må i etterkant nøye rapportere tilbake til statens kunstnerstipend.

Til sist har det blitt hevdet at det har vært brudd på habilitetsreglene. Det har blitt vist til at GI har blitt tildelt til ektefelle eller samboer av et medlem i stipendkomiteen. Det er ikke riktig at noen av stipendmottakerne er ektefelle eller samboer med medlemmer i stipendkomiteen. Et av stipendkomiteens ti medlemmer meldte fra til stipendkomiteen at hun for ti år siden hadde vært samboer med en GI-søker. Komiteen vurderte dette forholdet, og kom til at dette ikke gjorde henne inhabil. Medlemmet satt for øvrig ikke i utvalget for garantiinntekt.

Det hevdes at internasjonalt anerkjente, norske kunstnere er blitt forbigått i årets innstilling til garantiinntekt og at en hjemmel er blitt tildelt på grunnlag av annen bakgrunn enn kunstnerisk virke. Alle søknader blir vurdert ut fra innsendt kunstnerisk dokumentasjon og vitaliste, og det legges bare vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet slik retningslinjene forutsetter. Alle søknader er konfidensielle. Søkerne har derfor ikke kjennskap til de andre søkernes kunstneriske dokumentasjon eller vitalister og har følgelig ikke nødvendig materiale til å vurdere disse i forhold til hverandre.