Eksperten svarer: Utbetaling av sykepenger

Av: Tone Berg Størseth

Publisert:

Utgave: 3/2012

Del: 

Det er ulik praksis når det gjelder utbetaling av sykepenger til billedkunstnere som er innehavere av arbeidsstipend eller GI.

Ifølge NAV har kunstnere med GI ingen rett til sykepenger for den delen av inntekten som utgjør garantiinntekten, ettersom denne utbetalingen skjer uansett om kunstneren er syk eller ikke. Når det gjelder kunstnere med arbeidsstipend skal derimot krav om sykepenger behandles og utbetales etter de vanlige reglene som gjelder for frilansere. Allikevel opplever flere kunstnere stor motstand og ulik praksis fra NAV sin side når det kommer til utbetaling av sykepenger. For at sykepenger skal bli utbetalt krever NAV arbeidstagerskjema som dokumenterer de ulike ansettelsene man har hatt. Dette er problematisk ettersom kunstnere ofte har flere ulike frilansjobber uten arbeidsavtale eller fast ansettelse.

– Hva slags rettigheter har man som kunstner med biinntekter fra ulike arbeidsgivere i en sykdomssituasjon?

– Til en kunstner som både har inntekt som arbeidstaker og frilanser når vedkommende blir syk, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere. For en kunstner som på dette tidspunkt har inntekt fra næringsvirksomhet og frilansvirksomhet, ytes sykepenger etter reglene for næringsvirksomhet. Arbeidstakerskjema utfylles i hovedsak kun for arbeidstakere med arbeidsavtale, og ikke frilansere.

– Hvordan regnes sykepengegrunnlaget for frilansere?

– I utgangspunktet legges til grunn sykepengegrunnlag lik den pensjonsgivende årsinntekten på samme måte som for personlig næringsdrivende (hvilket de fleste kunstnerne er). Begge grupper kan tegne tilleggsforsikringer gjennom NAV. Årsinntekten for disse gruppene fastsettes i utgangspunktet på bakgrunn av gjennomsnittet av de pensjonstall som er fastsatt de siste tre år.

– Hva bør kunstnere være klar over og forberedt på når de skal inn i en prosess med å søke sykepenger?

– At det kan ta tid. Ellers må de også vite at det er et annet beregningsgrunnlag for næringsinntekt og frilanseinntekt, enn det er dersom man har arbeidsavtale og er i ordinært lønnet arbeide. Har man hatt lav eller ingen inntekt av næringen før man ble syk, har man også begrensede rettigheter når man blir inaktiv på grunn av sykdom. Har man næringsinntekt over halvt grunnbeløp bør man tenke alvorlig på å tegne tilleggsforsikring fra NAV, slik at man kan sikre seg hundre prosent sykepenger fra den syttende dag av sykdom.