NBK logg 4 2012

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 4/2012

Del: 

Kulturutredningen 2014
«Kulturutredningen 2014» er et utvalg som er satt ned av regjeringen for å gjennomgå kulturpolitikken etter 2005, samt vurdere effektene av denne på ulike felt i kulturlivet. Arbeidet skal resultere i en NOU (Norsk offentlig utredning) som skal leveres i begynnelsen av 2013. Norske Billedkunstnere har levert innspill til denne utredningen og forklarer hvorfor Kulturløftet i mindre grad har nådd vårt felt. NBK peker videre på behovet for fortsatt satsing på midler innenfor de eksisterende ordninger samt i tillegg styrking av prosjektmidler, honorarer og andre spesifikke satsingsområder gjennom Norsk kulturråd. Innspillet ser på billedkunstfeltet ut i fra fire innfallsvinkler: Billedkunstnernes personlige økonomi, utstillingsøkonomi, billedkunstfeltets samlede økonomi og statlige støtteordninger innenfor billedkunstfeltet.

Høring – ny lov om Norsk kulturråd
Kulturdepartementet har utsendt et høringsnotat med utkast til lov om Norsk kulturråd. Det grunnleggende regelverket for Norsk kulturråd stammer i all hovedsak fra etableringen i 1965 og avspeiler i mindre grad virksomheten slik den er i dag. Det har gjennom årene funnet sted en betydelig delegering av oppgaver, og nye funksjoner har kommet til. Samtidig er viktige spørsmål, som instruksjonsmyndigheten og rådets autonomi i fagsaker, ikke tilstrekkelig avklart i det gjeldende regelverket. Det er med andre ord behov for å utarbeide et nytt grunnleggende regelverk som er bedre tilpasset dagens forhold. Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstansene er tilgjengelig på:www.regjeringen.no/kud-hoeringer

Stortingsmeldingen om visuell kunst
Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte meldingen som den største satsingen på visuell kunst noensinne. Formålet med meldingen er at det skal legges grunnlag for en satsing som er framtidsrettet og som tar sikte på en økende profesjonalisering og styrking av feltet. I tillegg er formålet å sikre et mangfoldig tilbud av visuell kunst av høy kvalitet til flest mulig. Det blir presentert vurderinger og tiltak som begrunner behovet for en vesentlig opptrapping av den økonomiske ressursinnsatsen på feltet. Hovedpunktene i meldingen oppsummeres under saken i Billedkunst. Generelt sett virker stortingsmeldingen svært interessant, selv om et finnes enkelte kontroversielle og mindre positive ting sett fra NBK sin side. Stortingets familie- og kulturkomité skal avholde høring 11. oktober 2012. Felles innspill om statsbudsjett 2013 er sendt til Kulturdepartementet fra Forbundet Frie Fotografer, Norske Kunsthåndverkere, Samisk Kunstnerforbund, Unge Kunstneres Samfund og Norske Billedkunstnere. Organisasjonene har samlet seg om tre hovedprioriteringer: 1. Et stort løft for utstillingsøkonomien – styrke og utvide utstillingsstipendet. 2. Innføre en ny ordning for utstillingshonorar. 3. Øke antall kunstnerstipender – nyopprettede stipend for etablerte/ seniorkunstnere. Organisasjonene ønsker at det i den kommende fireårsperioden opprettes 100 nye stipend for etablerte/seniorkunstnere. Dette skal komme i tillegg til eventuelle nye stipender som resultat av utfasing av GI-hjemler.

Mistillitsforslag
Styremøte i NBK fredag 25. mai 2012 ble avholdt på bakgrunn av saken «Åpent brev til Sentralstyret i NBK» – fra styremedlem Anne Biringvad. Saken dreide seg om et mistillitsforslag overfor styreleder. Anne Biringvad framla saken som tok utgangspunkt i styrelederens håndtering av GI-saken. Styret gjennomgikk deretter en skriftlig imøtegåelse fra styreleder. Styret har tidligere vedtatt at det vil bli foretatt en gjennomgang av GI-saken, og dette vil iverksettes så snart som mulig med oppnevning av en sammensatt gruppe. NBKs kontrollutvalg vil også bli kontaktet for kommentarer i sakens anledning. I den påfølgende styrebehandlingen framkom det enkelte kritiske merknader til informasjonsflyten i forbindelse med håndteringen av GI-saken. Det ble imidlertid presisert at denne kritikken ikke var slik at den berettiget til den reaksjonen som ble fremsatt av Anne Biringvad. Samtlige styremedlemmer, unntatt forslagsstiller, uttrykte derfor at man ikke hadde mistillit til styreleder. Som en konsekvens av dette trakk Anne Biringvad seg fra NBKs styre.