Når kunst destrueres

Av: Janicke Iversen

Publisert:

Utgave: 5/2012

Del: 

Den katolske kirke i Trondheim vil rive Håkon Blekens altertavle i mosaikk. Bleken protesterer og mener at den monumentale mosaikkveggen, som utgjør et av hans hovedverk, må tas vare på. Billedkunst spør: Kan den som eier et kunstverk destruere det uten videre?

– Har den som eier et kunstverk rett til å ødelegge det?
– Det er ikke ulovlig for eier å fjerne eller destruere et kunstverk, men eier må overholde varslingsplikten overfor kunstneren. I Åndsverklovens §49 står det at «Krever omstendighetene at originaleksemplarer må ødelegges skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse». Primært betyr dette at kunstner gis rett til å dokumentere verket slik at han kan gjøre bruk av denne dokumentasjonen ved for eksempel reproduksjon. Varslingsplikten i loven medfører jo også at kunstneren får mulighet for å søke løsninger for å bevare originalverket. Vi har gjennom årene sett eksempler på at det kan oppnås enighet med eiere om ulike løsninger. Det kan for eksempel være flytting av verket eller overdragelse av verket til nye eiere.

– Hvilke rettigheter har kunstneren i slike tilfeller?
– Så lenge kunstneren er varslet og har fått adgang til å dokumentere verket som skal fjernes eller destrueres, så har eieren oppfylt sine plikter etter Åndsverkloven. I slike tilfeller er det juridiske handlingsrommet altså begrenset. Slike saker kan selvsagt være skandaløse, men da er det på et kunst-og kulturfaglig grunnlag kampen for bevaring må føres.

– Hva hvis kunstneren er død?
– Lovbestemmelsen gir ikke arvinger etter avdøde kunstnere rett til å bli varslet, men i flere tilfeller ser vi likevel at arvinger likestilles av eierne og varsles på samme måte.

– Hvordan skal forholdet mellom eiendomsrett og opphavsrett til et kunstverk forstås?
– Eiendomsrett og opphavsrett er to adskilte ting. Kunstneren har opphavsrett til sitt verk uavhengig av hvem som eier verket. Dermed har kunstneren eneretten til å bruke sin opphavsrett også på inntektsgivende vis. Han kan for eksempel tillate at hans verk trykkes på et begrenset antall T-skjorter mot å få økonomisk vederlag for bruken. Når et verk er solgt eller gitt bort som gave, så har eieren på sin side rett til å stille det ut, omsette det og som vi har sett i denne sammenheng; også rett til å destruere det.

– Er det forskjell på om kunstverk er i privat eller offentlig eie?
– Lovverket gjelder likelydende for både private og offentlige eiere, men selvsagt forventes det at det offentlige tar ansvaret for landets kunst- og kulturarv på en seriøs måte. Dette er imidlertid først og fremst et kulturpolitisk anliggende.