Lisensbelagt videokunst

Av: Tine Semb

Publisert:

Utgave: 6/2012

Del: 

Flere kunstnere har mottatt krav om lisensavgift til NRK etter å ha brukt TV-apparater og monitorer i utstillingsvirksomhet. Av prinsipielle årsaker skal lisensen betales for bruk av apparater som er i stand til å bruke signalnettet – uavhengig om de benyttes til å se TV eller ei. Bør kunstnere unntas fra reglene om avgift? Billedkunst har snakket med leder for Lisensavdelingen, Freddy Lysfjord, og kunstner Hjørdis Kurås.

Hjørdis Kurås,billedkunstner
– På hvilken måte er reglene for lisensavgift problematiske for kunstnere som jobber med visning av kunst på monitorer?

– Det blir problematisk at NRK krever lisensavgift av kunstnere per mottaksdyktige apparat på samme linje som fra store kommersielle bedrifter. Det er enkelt å kopiere en video og vise denne mange steder, men kunst vist på monitorer eller i installasjoner er mindre omsettelig enn mer tradisjonell billedkunst. Hvis man da skal betale lisens per mottaker per utstilling, kan det bli veldig dyrt.

– Lisensavdelingen argumenterer for at det skal betales avgift per mottakerdyktige apparat så lenge det kan ta imot signal, og uavhengig av hvordan det brukes. Dette gjelder også ved leie av apparater til for eksempel utstillinger. Mener du at kunstneriske formål bør særbehandles?

– NRK har åpnet opp for særbehandling for institusjoner som sykehus, aldershjem, barnehjem og asylmottak. Disse betaler kun én avgift per institusjon, og jeg mener at kunstnere, kunstorganisasjoner, gallerier og liknende burde vært innenfor samme ordning. Dette er monitorer som oftest brukes til å vise selvlagde arbeider, og har ingenting med TV-signal å gjøre.

– Et av hovedproblemene synes å være at avgift kreves betalt for bruk av en tjeneste som ikke benyttes. Er det ikke samtidig opp til kunstnerne å sørge for at apparatet ikke lenger er avgiftsberettiget?

– Plomberer jeg antenneinngangen, fungerer ikke garantien.Ved lån eller leie av monitorer er heller ikke alltid plombering en mulighet. At man i tillegg skal informere og søke om dispensasjon hver gang man tar i bruk en monitor, fører til unødvendig mye arbeid for den enkelte kunstner generelt og NRK spesielt. I mitt tilfelle vil det bli fra én til flere henvendelser hver eneste måned, og det koster jo også i saksbehandling.

– Du mottok nylig et krav på nærmere 65 000 kroner. Avgiftskravet er frafalt etter en lengre klageprosess. Hvordan har dette foregått?

– Jeg mottok krav om å betale lisenspenger og antok at det gjaldt vanlig lisensavgift per husstand. Da jeg verken har TV eller kan motta TV-signal hvor jeg bor, klagde jeg på kravet og fikk beskjed om at det gjaldt bruk av monitorer på kunstutstillinger. Etter at ytterligere flere klager ble avslått, gikk kravet til Statens innkrevingssentral som kontakter arbeidsgiver for pålegg om lønnsfratrekk. Saken min har blitt behandlet mange ganger, men jeg fikk ikke noen begrunnelse for hvorfor de trakk tilbake kravet først etter at jeg gikk til pressen.

Freddy Lysfjord, leder NRK Lisensavdelingen


– Kan du utdype hvordan NRKs lisensavdeling skiller mellom avgiftspliktige utstyr og det som fritt kan brukes?

– Avgiftspliktig mottakerutstyr er alt utstyr som inneholder en tuner eller dekoder.

– Det skilles derfor ikke mellom faktisk og potensiell bruk?

– Nei, men mottaker kan settes bort og lagres. Da har vedkommende ikke fjernsynsmottakeren i bruk, og vedkommende er da ikke avgiftspliktig. Videre kan en fjernsynsmottaker bygges om til å ikke være avgiftspliktig. Dette kan gjøres ved å plombere antenneinngangen på fjernsynsmottakeren.

– I begge ovennevnte tilfeller må NRK Lisensavdelingen få skriftlig beskjed før ny termin begynner, altså før 1. januar eller 1. juni, for at avgiftplikten skal kunne opphøre. Gjennomført plombering må også dokumenteres fra autorisert reparatør eller forhandler.

– Lisensavdelingen hjemler sine avgjørelser i Forskrifter om fjernsynsmottakere. Har forskriftsbestemmelsene mistet noe av sin hensikt når det brukes i tilfeller som dette?


– Jeg kan ikke kommentere selve saken, men NRK Lisensavdelingen fatter vedtak med bakgrunn i bestemmelsene i forskrifter om fjernsynsmottaket. Ifølge forskriftens paragraf 4 skal det betales kringkastingsavgift for hver enkelt mottaker.

– I enkelte tilfeller har dere frafalt avgiftskrav for kunstnere. Hvilke argumenter har gjort at dere har fraveket forskriftene?

– Vi er avhengig av tilbakemelding i forbindelse med registrering, det gjelder uansett firma eller privatpersoner. Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker uten videre. Det kan være ulike grunner til at krav frafalles, men dette er da spesifisert i brev til dem det gjelder.

– Billedkunst har fått melding om at enkelte kunstnere har måttet betale avgift for apparater kun brukt i utstillingssammenheng – stemmer dette?

– Dersom noen kjøper en fjernsynsmottager og det gir grunnlag for å registrere en lisens for vedkommende, registreres kjøpet med kjøpsdato. Vedkommende får da krav på kringkastingsavgift fra og med den første dagen i måneden etter kjøp av mottakeren og ut resterende del av termin. Det samme gjelder dersom du leier en fjernsynsmottaker – for eksempel til bruk i utstillingssammenheng. Det betyr at følgende kan inntreffe: Leier du for eksempel en mottaker 25. oktober, så må du betale fra og med 1. november og ut termin. Når du lever tilbake mottakeren til utleier, må du gi skriftlig melding til Lisensavdelingen slik at du unngår å motta krav om avgiften for etterfølgende termin.

– Det er viktig å huske at krav på kringkastingsavgiften påløper for den enkelte fremtidige termin inntil NRK Lisensavdelingen mottar skriftlig melding. Da vil det ikke påløpe krav for terminer etter den terminen meldingen er mottatt.