Departementene gir ikke mer til Venezia-biennalen

Av: Guro Waksvik

Publisert:

Utgave: 7/2012

Del: 

– Deltakelse på biennalen i Venezia er en av kjerneoppgavene til OCA og skal prioriteres. Vi har også gitt OCA signaler om at de må få orden på økonomien sin, sier statssekretær Kjersti Stenseng i Kulturdepartementet (KUD).

Office for Contemporary Art Norway (OCA) søkte nylig KUD om 2,5 millioner ekstra til norsk representasjon under biennalen i Venezia i 2013. Søknaden ble ikke innvilget.

– Vi øremerker ikke midlene. OCA må selv prioritere og foreta de kunstfaglige vurderingene som de synes er best innenfor sitt mandat og sine rammer. Denne budsjettmessige autonomien deler OCA med andre kulturorganisasjoner, fortsetter Stenseng.

Bare indeksregulert

De eneste midlene som er øremerket, er reisestøtten på 2,3 millioner fra Utenriksdepartementet (UD). Norske kunstnere og kunstnere med fast bopel i Norge kan søke.

I stortingsmelding nr. 23 om visuell kunst står det at KUD vurderer å styrke OCAs internasjonale formidlingsvirksomhet, men da budsjettet ble lagt fram ble OCAs tilskudd bare indeksregulert.

– Jeg vil understreke at stortingsmeldingen ikke er behandlet i Stortinget. Meldingen sier noe om det visuelle feltet for flere år framover, men gir ikke noe signal om prioriteringer i enkelte budsjettår. Den trekker opp de lange linjene for feltet, sier hun.

Det er ikke uvanlig at tilskuddene til de ulike organisasjonene enkelte år bare blir indeksregulert.

– OCA har fått en betydelig økning tidligere år. Siden 2006 er tilskuddet til OCA nesten doblet. De skal oppfylle sine vedtektsbestemte oppgaver innenfor det tilskuddet de mottar.

Ber OCA ordne opp

– OCA har brukt av egenkapitalen og har i tillegg et underskudd. Det er vår plikt å følge med. Vi er opptatt av at stiftelsen skal ha en sunn økonomi og er i dialog med dem om dette, forteller Stenseng.

I et dokument til KUD datert 3. september i år legger OCA fram en plan for å komme i økonomisk balanse. Styreleder i OCA, Gro Bonesmo, har uttalt at spareplanen er på plass og at egenkapitalen vil være i balanse i løpet av to år.

– Vi har mottatt OCAs spareplan og har en løpende dialog med stiftelsen om videre oppfølging, bekrefter Stenseng.

Det er ikke første gang OCA søker ekstra midler til Venezia-biennalen. Søknaden i 2009 ble også avslått. Avdelingsdirektør i kulturseksjonen i UD, Cecilie Willoch, begrunnet den gang avslaget slik:

– Venezia-deltakelse er en av OCAs kjerneområder og skal dekkes innenfor organisasjonens totale ramme. Over tid har de fått en ganske stor økning.

I 2011 delfinansierte OCA Bjarne Melgaards prosjekt i Venezia med midler fra UDs reisestøtte, stikk i strid med avtalen. Reisestøtten er penger som skal bevilges kunstnere etter søknad og skal bare brukes til reiserelaterte utgifter. Da UD ble oppmerksom på at de bevilgede midlene ikke var anvendt i tråd med reisestøtteavtalen, ble OCA bedt om å føre pengene tilbake.

Ros og kritikk

En rapport fra Telemarksforskning publisert i år gir OCA krass kritikk. I stortingsmeldingen om visuell kunst refereres det til noe av denne kritikken. Blant annet pekes det på for smalt nedslagsfelt, for mange egenproduksjoner og for lite samarbeid med andre norske kunstinstitusjoner. KUD avviser at kritikken er en medvirkende årsak til at OCA ikke har fått økt tilskudd.

I samme stortingsmelding får OCA ros for å ha løftet deler av den nasjonale kunstscenen til et internasjonalt relevant nivå. Med økt globalisering er det viktig å ha en organisasjon som OCA som ivaretar og plasserer den norske kunstverdenen på den internasjonale scenen.

– OCA har også oppnådd gode resultater og har åpenbart gode kontakter i store deler av den internasjonale kunstverdenen. Det er for eksempel lenge siden norsk kunst ble representert på et slikt nivå som under Dokumenta 13, sier Willoch.

Blir ikke hørt

OCA mener samarbeid med KUD var godt så lenge Trond Giske var kulturminister.

– Vi hadde konstruktive samtaler om hvordan vi best kan ivareta moderne kulturpolitikk. Siden hans avgang har situasjon vært fastlåst. Miljøet virker nølende, nærmest angstfylt, og vegrer å involvere seg. Biennalen i Venezia er en av de viktigste begivenhetene i den internasjonale samtidskunsten, sier kurator og direktør i OCA Marta Kuzma.

Tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt tok seg ikke tid til å møte OCA. Hennes etterfølger, Hadia Tajik, har så langt heller ikke tatt seg tid til å møte OCA-ledelsen.

– Vi gjorde alt som sto i vår makt for å få et møte med Huitfeldt. Vi har også invitert Tajik uten å lykkes. Dette er et problem som har plaget OCA de siste tre årene, sier Kuzma og fortsetter:

– Det virker som om departementene har gått bort fra et av punktene i OCAs vedtekter. De bruker ikke OCA som rådgiver i forhold til samtidskunsten. Derimot vender de seg til andre for å få råd om OCA, noe som gir det hele en ironisk vri.

Spareplan

Styret og administrasjonen i OCA har utarbeidet en spareplan. Utgifter er redusert og egenkapitalen gjenopprettes gradvis. I et møte med KUD la OCA nylig fram planen: Den innebar kutt i stillinger, innstramming i administrative utgifter og fremleie av lokaler.

– Departementet er klar over at vi er på vei mot en normalisert konjunktursituasjon, til tross for kuttene dette medfører i OCAs eget program i år og videre inn i 2013, sier Kuzma.

OCAs underskudd har i stor grad vært direkte knyttet til budsjettmessige behov ved tidligere Venezia-biennaler.

– Dette inkluderer det svært vellykkede prosjektet med Elmgreen & Dragset i 2009. Mangelen på økt finansiering og økonomisk framsyn fra departementenes side når det gjelder biennalen i 2011 førte til ytterligere underskudd. Dette til tross for en studie av gjennomførbarhet utført av OCA på oppdrag fra KUD i 2010 som blant annet viste de reelle utleieprisene i Venezia, forteller Kuzma.

Åpent møte om biennalen

Gjennom et samarbeid med stiftelsen Bevilacqua La Masa har OCA forhandlet seg fram til et utstillingssted i Venezia i 2013.

– I praksis betyr dette samarbeidet at vi får fasiliteter til en verdi av 4,4 millioner kroner. Det representerer et betydelig bidrag til norsk kultur fra en italiensk myndighet, slår Kuzma fast.

OCA vil bruke 1,2 millioner kroner fra eget driftsbudsjett til biennalen, noe som betyr at all offentlig programmering på OCA for 2013 må kanselleres.

– Vi leier også ut OCAs lokaler for å prøve å få inn ytterligere flere hundre tusen kroner, slik at OCAs direkte støtte til deltakelse i biennalen kan heves til om lag 1,7–2 millioner kroner. Vi har også søkt om midler fra private sponsorer og andre støtteorganer, men uten svar så langt. Vi har i tillegg kontaktet UD for mulig støtte, men har fått negativ tilbakemelding.

20. november inviterte OCA politikere, kunstnere og andre interesserte til et åpent møte. Tema var Norges offisielle representasjon ved Veneziabiennalen. Mer enn 100 personer deltok på møtet, men politikerne uteble.

– Vi er takknemlige for støtten kunstmiljøet uttrykte på møtet. Men det absolutte fravær av noen fra departementene og andre politikere sier noe om at de ignorerer både det norske kunstmiljøet og OCA. OCA er tross alt opprettet for å være departementenes rådgiver i spørsmål knyttet til samtidskunst og politikk, slik det er formulert i vedtektene våre. Dette ble påpekt av flere av dem som var til stede på møtet, hevder Kuzma.