Notiser

Av: Billedkunsts redaksjon

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Kulturutredningen er klar

«NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014» ble 4. mars overlevert kulturminister Hadia Tajik. Anne Enger har ledet utvalgets arbeid siden 2011, med mandat om å evaluert utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, samt lokalisere de sentrale utfordringer vi står overfor i dagens kulturpolitikk. Utvalget hevder at regjeringen har kommet langt i å nå målsetningene i Kulturløftet I og II, men at fokuset nå bør rettes mot kunstproduksjon, kvalitet og publikum. Dette skal blant annet oppnås ved utvidet samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper; et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene; gjennom styrking av støtteordningene under Norsk kulturfond, samt ved etablering av senter for forskning innen kultursektoren.

UKS med opprop for OCA

Styret i Office for Contemporary Art Norway (OCA) trakk seg ved nyttår etter departementets mistillit til ledelsen og den økonomiske styringen ved institusjonen, og organisasjonen stod dermed uten styre i lengre tid. Unge Kunstneres Samfund fulgte opp med å samle underskrifter fra kunstfeltet til støtte for OCA, og for å understreke viktigheten av å opprettholde organisasjonens kontinuitet. Oppropet hevder blant annet at «OCAs faglighet trues av politisk mistillit». OCAs nye styre er nå offentliggjort. Det består av billedkunstner Marianne Heier, kurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk, professor i arkitekturteori- og historie Mari Lending og direktør for Nationaltheatret, Thomas Gunnerud. Styreleder er siviløkonom Marit Reutz. UKS’ nestleder, Ruben Steinum, sier til Billedkunst at han først og fremst ønsker styret lykke til, men at departementet har gitt klare signaler ved å legge hovedvekten i styret på erfaring fra den administrative siden av styrearbeid. «Jeg syntes det er synd at ikke flere i styret har erfaring fra internasjonalt arbeid med samtidskunst, og håper det nye styret setter seg grundig inn i feltet slik at OCA best mulig kan styrkes som en faglig spesialisert organisasjon. Jeg er samtidig veldig glad for at Marianne Heier og Per Gunnar Eeg-Tverbakk er valgt inn som styrets kunstfaglige representanter», sier Steinum.

Fratredelse i KOROs kunstutvalg

Kunstutvalget bestående av konsulentene Kari J. Brandtzæg, Per Hess og Olga Schmedling (utvalgsleder) har trukket seg fra arbeidet med Christian Frederik Monumentet. Verket skal være en gave fra regjeringen til Stortinget i anledningen grunnlovsjubileet i 2014. Fratredelsen ble gjort kjent etter at utvalget i februar mottok uventede presiseringer fra KUD om at monumentet skal fremstå som en tradisjonell statue. KORO jobber nå med å etablere en egen modell for gjennomføring av konkurranse og realisering av monumentet.

Ny daglig leder i UKS

UKS´ styre har etter behandling av 26 sterke søknader tilbudt stillingen som daglig leder til Johanne Nordby Wernø (f. 1980). Hun tar over for Linus Elmes høsten 2013, men vil allerede i mai delta i juryeringen av utstillingsprogrammet for 2014. Wernø er i dag assisterende redaktør for Kunstkritikk og arbeider som kurator, skribent og kunstkritiker. Hun er utdannet ved UiO (BA i estetisk teori og kunsthistorie) og Konstfack i Stockholm (MFA i kritikk og kuratering).

Prosjekt Kunsthall Trondheim

Stillingen som prosjektleder for den nye satsningen Prosjekt Kunsthall Trondheim er besatt. 8 personer har blitt intervjuet i løpet av februar, men det avventes med offentliggjøring til alle formaliteter er i orden. Prosjektkoordinator Ingunn Øren Kvande forteller at prosjektlederen vil tiltre i april. Lokalisering vil stå øverst på agendaen, og det er foreløpig usikkert om det vil dreie seg om et nybygg eller ombygging av eksisterende lokaler. Forslag om lokalitet, finansiering og organisering skal behandles av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune til høsten. Planlagt åpning av kunsthallen er i 2016.

Trafo blir kunsthall

Tidligere Galleri Trafo i Asker skiftet nylig navn til Trafo kunsthall. Bakgrunnen for navneendringen er et ønske om å fremheve at visningsrommet primært er en formidler av samtidskunst og hverken fungerer som museum eller kommersielt galleri. Trafo kunsthall har samtidig utlyst en 60 prosent prosjektstilling som daglig leder, som nå er under behandling og ventes avgjort i midten av mars. Stillingen er i første omgang for 2013, men med mulighet for forlengelse.

Triennalen Bergen Assembly

Ekaterina Degot og David Riff skal kuratere første utgave av triennalen «Bergen Assembly – An Initiative for Art and Research», som arrangeres 31. august - 27. oktober i år. Triennalen har fått tittelen «Monday Begins on Saturday» – inspirert av en sovjetisk science fiction-roman fra 1961. Det kunstneriske konseptet har som mål å problematisere forskning innenfor dagens kunstfelt, og har allerede vekket debatt og oppsikt. Mer enn 40 kunstnere vil være involvert i triennalen, som i tillegg inkluderer bestillingsverk og en bokproduksjon. Verkene vil være spredt mellom en rekke arenaer, blant annet Bergen kunstmuseum, Bergen kunsthall og Entrée.

LIAF 2013

Lofoten International Art Festival (LIAF) arrangeres 6.- 29. september i Kabelvåg og Svolvær. Det ble nylig holdt en pressekonferanse om årets utgave lansert under tittelen «Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?». Kuratorene ønsker å diskutere økonomisk vekst og forbrukersamfunnet og vil ta i bruk det lokale miljøet ved å benytte seg av alternative visningsrom både innenfor privat, kommersiell og offentlig sektor. Kuratorer er Anne Szefer Karlsen, Bessam El Baroni og Eva González-Sancho. I styringsgruppen sitter Helga Marie-Nordby og Sabrina van der Ley.

Momentum Kunsthall solgt

Momentum Kunsthall er solgt av Punkt Ø til Asterix AS for 9,6 millioner kroner. De nye eierne tok over 1. februar, men Punkt Ø har inngått leieavtale som sikrer lokalene for Momentumbiennalen til og med 2017. Den årlige husleien er på 860 000 kroner. Punkt Ø vil nå jobbe mot etablering av ny fast arena etter at avtalen løper ut, mens daglig leder i Asterix AS, Paal Scheen Raaholt, utreder mulighetene for en utvikling av bygget i krysningsfeltet kultur- og næringsvirksomhet.

Opprop for Formgivingsfag i videregående skole

Oppropet «Nei til rasering av Formgivingsfag i videregående skole» er igangsatt av organisasjonen Kunst og design i skolen. Oppropet advarer mot tendensen til nedleggelser, innskrenkninger og reduksjon av elevplasser og ønsker større synlighet og fleksibilitet for formgivingsfagene. Studiespesialisering innen formgivingsfag er nå vedtatt nedlagt på Bleiker videregående skole i Akershus og foreslått nedlagt på Olsvikåsen videregående skole i Bergen. I Finnmark er tilbudet Studiespesialisering med Formgivingsfag helt fjernet, og i Telemark vil det forsvinne fra om med høsten. Norsk kulturfonds budsjett for 2013

Norsk kulturfond (Kulturrådet) har vedtatt budsjettet for 2013. Rådsmøtet ble holdt 5. og 6. februar. Fondets totale budsjett er på 577 millioner kroner. Visuell kunst er tildelt 33,8 mill. kr., som innebærer en svak økning i budsjettandelen fra ca. 5,4 til 5,8 prosent. Til sammenligning er scenekunst tildelt ca. 112,6 mill. kr. (en svak nedgang) og musikk ca. 186,8 mill. kr. (en svak økning). I tillegg til de spesifiserte budsjettene rommer postene «Andre formål» og «Rom for kunst» midler som kan søkes til blant annet billedkunst. Hovedfristene for søknader til fondet er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Sprekk i Munch-museets budsjett

Munch-museet har blitt bedt om å spare inn 12 millioner kroner etter fjorårets budsjettoverskridelse på 5,7 mill. kr. Direktør Stein Olav Henrichsens budsjettmessige ansvar og styresett har lenge vært diskutert, og Oslo kommune har nå krevd fullt innsyn i museets organisasjon og budsjett for å lokalisere årsakene til overskridelsene. For å igangsette innsparingene ble det nylig bestemt at 16 av 71 årsverk skal kuttes ved museet og at en ny organisasjonsstruktur skal være klar 15. mars. Tillitsvalgt i Fagforbundet ved Munchmuseet, Tor-Björn Adelgren, sier til Billedkunst at styrets uttalelser i media om å skjerme «museets kjernefunksjoner» er uriktig, da forslaget til nedskjæringer berører alle museets seksjoner. Nå har imidlertid byråd Hallstein Bjercke bedt museet vente med nedbemanningen mens situasjonen utredes.

Munch museets beliggenhet fortsatt uklar

Byrådet har siden i fjor jobbet med ytterligere utredninger om Munch museets fremtidige beliggenhet. Byrådet konkluderte 28. februar med at det beste alternativet fortsatt er Lambda. Det betyr at de to mest omdiskuterte alternativene – Tøyen og Tullinløkka – nok en gang har blitt forkastet. Byrådet kritiseres for å ha brukt for lang tid på utredningene uten å ha bragt noe nytt inn i saksbehandlingen. Det skiskuteres nå om staten skal stå for delfinansieringen av Lambda, og en søknad er inne til behandling.