NBK info

Av: Gjert Gjertsen

Publisert:

Utgave: 2/2013

Del: 

Klagene i forbindelse med stipendbehandlingen 2012 ble ikke tatt til følge

Samtlige klager som ble fremmet i forbindelse med siste års stipendbehandling er nå ferdigbehandlet. Som med all offentlig forvaltning er dette en omstendelig og tidkrevende prosess, og siste og avgjørende instans er juridisk behandling i Kulturdepartementet. Ingen av de 14 klagene ble tatt til følge. Kulturdepartementet fant ikke at det var begått feil når det gjaldt saksbehandling eller rettsanvendelse, og det var lagt til grunn at søknadene var blitt vurdert på forskriftsmessig måte.

Forslag til kvotefordeling for 2013 fra Kulturdepartementet

NBK har i merknader til kvotefordelingen gitt uttrykk for en sterk protest mot måten utfasingen av garantiinntektene ble foretatt i 2012. Hjemlene ble fjernet og erstattet med arbeidsstipend – uten at de nye forespeilede stipendene som skulle erstatte garantiinntektsordningen i 2013 var konstruert, vedtatt eller på noen måte på plass. NBK mener at en slik prosedyre var uakseptabel. NBK peker videre på det uheldige i at antallet nye ettårige stipender for billedkunstnere (11) på ingen måte tilsvarer antallet inndratte garantiinntektshjemler (16) for 2013, og krever at dette rettes opp. NBK krever også at eventuelle fremtidige omgjøringer fullfinansieres i statsbudsjettet, slik at inndratte garantiinntektshjemler erstattes av minst samme antall nye stipendtyper det samme år som hjemlene utfases.