Utgifter under studiereise

Av: Hilde Sjeggestad

Publisert:

Utgave: 6/2005

Del: 

Spørsmål om reiseregninger og midlertidig engasjement.

Kan man bruke statens satser og notere som utgift i næring, når man er på studiereise?

Nei, man kan ikke anvende statens satser. Alle reisekostnader må utgiftsføres med faktiske utgifter, dokumentert med regnskapsbilag.

Midlertidig engasjement
Jeg arbeider periodevis med undervisning på en kunstskole, og ansettes på engasjement fra år til år. Har skolen lov til å holde lærerne på midlertidige kontrakter over mange år, eller har jeg rettigheter mht. å få en fast kontrakt med skolen? Det vil jo også gi meg andre rettigheter enn det jeg har som midlertidig ansatt.
Den klare hovedregel er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. I enkelte tilfeller er det imidlertid etter arbeidsmiljølovens § 58A, adgang til å inngå arbeidsavtaler som gjelder for et begrenset tidsrom (midlertidig ansettelse).
Først og fremst gjelder dette i vikariater. I disse tilfellene forutsettes det at det vikarieres for bestemte personer, for eksempel under sykdom, ferier og permisjoner.
Også i de tilfeller arbeidets art tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften er det adgang til midlertidige ansettelser. Altså hvor man for eksempel utfører sesongarbeid av ulik art, men også dersom det dreier seg om «topper» som ikke er sesongavhengige, dersom det gjelder kortvarige og samtidig uforutsigbare situasjoner i virksomheten. Ellers er det slik adgang til å ansette i midlertidige stillinger når man er deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten, i enkelte stillinger innenfor idrett og på enkelte arbeidsområder innenfor kunst og forskning, dersom dette følger av tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver. Dessuten er det adgang til å inngå avtaler om åremål i lederstillinger.
Dersom det er inngått avtale om midlertidig ansettelse i strid med § 58A, vil arbeidstakeren i utgangspunktet ha krav på fast ansettelse. Er du i tvil om den midlertidige ansettelsen er lovlig, bør du be om forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Kommer dere ikke til enighet bør dere søke sakkyndig hjelp.