• Peter Hagdahls arbeid Drömgenerator 4 er et digitalt, interaktivt verk publisert på hjemmesidene til Lärarhögskolan i Stockholm.

    Peter Hagdahl

Utsmykking – et offentlig gode?

Av: Yngvild Færøy

Publisert:

Utgave: 1/2005

Del: 

Utsmykkinger i offentlige rom blir ikke sjelden utsatt for skarp kritikk av brukerne. At kunstneren har de beste hensikter hjelper lite når verket erklæres som uønsket av brukerne. Dette synes å være et av utsmykkingsordningens største dilemma. Mens den hjemlige situasjonen er preget av diskusjoner rundt operabyggets utsmykking, kaster vi et blikk over grensen til Sverige og ser hvordan man gjør det der.

«Konstrådet har i uppgift att informera om den offentliga konsten i samhället», står det på hjemmesidene til Statens konstråd, den svenske ekvivalenten til vårt utsmykkingsfond. Det setter inn konkrete tiltak når utsmykkinger vekker motstand.
– Det er vanskelig å forutse hvilke verk som vil vekke debatt, men når vi får signaler om at et verk blir møtt med motstand prøver vi å sette inn ekstra ressurser. Vi arbeider aktivt på stedet, holder samlinger hvor kunstneren er tilstede og diskuterer verket. I noen tilfeller lager vi en trykksak om arbeidet, forteller Patrik Förberg, informasjonskonsulent i Statens konstråd.
Han forteller videre at det blir oppnevnt en brukergruppe på åtte-ti personer på hvert av stedene som skal utsmykkes. Den består gjerne av arkitekten, byggherren, utsmykkingskonsulenten og representanter fra brukerne.
På en skole vil for eksempel rektor, elevrepresentanten og en tillitsvalgt lærer være naturlige medlemmer i gruppen. Brukergruppen har myndighet til å avvise en utsmykking, hvilket også har hendt.
Konstrådet har også nylig ansatt en pedagog, som skal forsterke og utvikle formidlingsdelen.

Midlertidig, prosessuell kunst
I de seinere år har vi sett en utvikling bort fra det objektorienterte verket, til mer handlingspreget og flyktig kunst. Konstrådet integrerer også denne typen kunst i sin virksomhet. Hvert år velger Statens konstråd ut et såkalt «utviklingsprosjekt». «Konst som instabile prosesser» er navnet på utviklingsprosjektet som pågikk i 2004 og som sannsynligvis videreføres i 2005. Det fokuserer på kunstens og kunstnerens nye roller og arbeidsmåter, og skal integrere såkalt «relasjonell estetikk» i sin virksomhet. Her inngår bl.a. kunstprosjektet Hållplats. Fire kunstnere fungerer som konsulenter for kommunen i forbindelse med at en gjennomfartsåre gjennom tettstedet Åvidaberg skal legges om. På en skole i Örebro er et annet prosjekt i gang. I forbindelse med at skolen skulle opprustes innvendig, har kunstnergruppen «Love and devotion» engasjert seg for at også utemiljøet ved skolen skal forbedres. De har gått sammen med elever, foreldre, skolepersonalet og naboer for å skape en pressgruppe som arbeider for at kommunen skal bevilge penger til dette. I begge disse prosessene jobber man på idéplanet for å styrke kommunikasjonen og samarbeidet mellom ulike deler av samfunnet samt kommer med konkrete forslag til utbedring av ulike miljøer.
Begge prosjektene innebærer radikale brudd med det vi forbinder med utsmykking, ettersom det ikke foreligger noe konkret objekt i første omgang, og prosessen vektlegges såpass sterkt. Man kan kanskje snakke om en redefinisjon av utsmykkingsbegrepet, hvor kunstneren fungerer som en idéutvikler eller støttespiller for prosesser i emning.
– Tanken med dette er at håndfaste resultat oppnås i interaksjon med lokalsamfunnet. I «Love and devotions» tilfelle har dette foreløpig resultert i at kommunen faktisk har iverksatt en økt satsning på denne skolegården, forteller Patrik Förberg.

Temporære utsmykkinger og nye medier
Statens konstråd har flere prosjekter under merkelappen «Konst som instabile prosesser». Ett av dem bryter med forventningen om at utsmykkinger skal være permanente. Som del av fotofestivalen Xposeptember i Stockholm, sto Konstrådet bak en kortvarig utsmykking. I én måned hang tre store fotografier av den canadiske kunstneren Ken Lum på hvert sitt høyhus i en av byens viktigste handlegater.
– Det var interessant å arbeide med et ikke-kommersielt innslag i et kommersielt miljø, og vi er åpne for å gjøre flere slike ting. Temaet permanent kontra temporært diskuteres mye internt i Konstrådet. I bunn og grunn er likevel vår hovedoppgave å arbeide med permanente utsmykkinger i statlige sammenhenger, sier Förberg.
Konstrådet har også satset bevisst på nye medier. Peter Hagdahls arbeid Drömgenerator 4 er et digitalt, interaktivt verk publisert på hjemmesidene til Lärarhögskolan i Stockholm. Sensorer oppfanger bevegelser, lys og lyd i skolens bygg, som påvirker bevegelser i en 3D-modell i reell tid. Modellen framstår visuelt som en flytende drømmeverden av strukturer og former.
Neste fase av utviklingsprosjektet «Konst som instabile prosesser» handler om nettopp webbasert kunst og den virtuelle scenen som offentlig rom. I den forbindelse planlegger Konstrådet et permanent offentlig rom på hjemmesiden sin, «Art Lab», hvor kunstnere blir invitert til å skape virtuelle kunstverk.