Juristene svarer

Av: Hilde Sjeggestad

Publisert:

Utgave: 2/2005

Del: 

Jeg har blitt syk. Hvilke rettigheter har jeg som billedkunstner?
Hvilke rettigheter har billedkunstnere i forhold til arbeidsledighetstrygd?

Spørsmål: Jeg har blitt syk. Hvilke rettigheter har jeg som billedkunstner?

Det er samme regler for billedkunstnere som for andre selvstendig næringsdrivende. Et grunnvilkår for rett til sykepenger er at det kan dokumenteres at du er arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte. Sosiale problemer gir ikke rett til sykepenger. Videre må det dokumenteres at arbeidsuførheten medfører helt eller delvis tap av pensjonsgivende inntekt. Så lenge du har legeattest er dette sjelden et problem.
For selvstendig næringsdrivende starter retten til sykepenger fra 17. sykedag. Sykedagene regnes fra du har meldt fra om sykdommen til trygdekontoret. Det er derfor viktig at du melder fra med en gang du blir syk. Legen kan vanligvis sykmelde tidligst fra den dato du er til konsultasjon. Får du ikke time hos legen samme dag, kan dagen du snakket med legen på telefonen godtas som start på legens sykmelding. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time hos legen få dager etter telefonsamtalen.
For deg som selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 65 prosent av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget beregnes etter de tre siste fastsatte pensjonspoengtall som foreligger på sykemeldingstidspunktet. Pensjonspoengtallene dine finner du på utskrift av likning.

Du kan forsikre deg for å få bedre dekning ved sykdom. Det kan tegnes tre alternative forsikringer:

- 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
- 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
- 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Sykepengegrunnlaget i forsikringsordningen tilsvarer den forventede pensjonsgivende årsinntekten som selvstendig næringsdrivende. For å tegne slik forsikring må du kontakte ditt lokale trygdekontor eller fylle ut skjema som du finner på www.trygdeetaten.no

Spørsmål: Hvilke rettigheter har billedkunstnere i forhold til arbeidsledighetstrygd? Det er samme regler for billedkunstnere som for andre selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsinntekt regnes imidlertid ikke med når kravet til inntekt vurderes. Det vil si at hvis du kun har næringsinntekt, vil du ikke få arbeidsledighetstrygd.
Hvis du har annet arbeid ved siden av din jobb som billedkunstner, vil du kunne ha rett til dagpenger hvis du mister denne jobben. Du må da ha hatt utbetalt lønn på minst kr. 88 167 i fjor (sist kalenderår). Eller du må ha fått utbetalt lønn i de tre siste kalenderårene som i gjennomsnitt tilsvarer kr. 58 778 per år. Det er også krav om at du er arbeidsfør, har fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent, er registrert som arbeidssøker hos Aetat og sender meldekort hver 14. dag. Videre må du møte hos Aetat hvis du får innkalling om det, du må bo eller oppholde deg her i landet (med unntak av særregler ved opphold i EØS-land) og du må være helt eller delvis arbeidsløs, uten egen skyld.