• Eva Kun

    Olaf Knarvik

Kuratorutdanning på trappene

Av: Mette Torstensen

Publisert:

Utgave: 1/2004

Del: 

Kuratorutdanning har lenge vært en mangelvare i Norge. Denne tiden er nå en saga blott. Nå seiler det opp to ulike, men ambisiøse løsninger på problemet.

Eva Kun er pådriver for kuratorkurset i regi av Etterutdanning for kunstnere (EFK).
– Vi har undersøkt ulike modeller i ulike land og laget en som passer til vårt bruk. Dette blir likevel et prøveprosjekt, og det er viktig at kurset får tid til å utvikle seg, presiserer hun. Modellen hun refererer til er utarbeidet av billedkunstner Sissel Lillebostad, som også skal fungere som koordinator for kurset i Bergen.
– Det har lenge vært et uttalt behov for kuratorutdanning i Norge, understreker Kun. – Kunstnere holder på med mange ting de egentlig ikke kan; nå har de muligheten til å kvalifisere seg til bedre jobber.
Kunsthøgskolen i Bergen vil stå faglig ansvarlig for kurset med oppstart august/september 2004. Kunsthøgskolen i Oslo og EFK skal ta seg av det administrative, samt utlysningen i mars/april. Søknadsfristen er i begynnelsen av mai, og kurset har 10-12 studieplasser.

Et omfattende deltidsstudium
– Kurset er et deltidsstudium og går over to år med rundt sju samlinger. Det har et omfang som tilsvarer og gir 45 studiepoeng, opplyser Hilde Andorsen i EFK. Hun legger ikke skjul på at det blir en krevende etterutdanning for deltakerne. Et stipend vil dekke kursavgiften og reiseutgifter til Bergen for de som kommer langveis fra. Utover dette må deltagerne grave i egne lommer. Blant annet skal man kuratere en egen utstilling i løpet av kurset. I tillegg kommer seminarer med historiske, juridiske, praktiske, tekniske, teoretiske og estetiske problemstillinger. En kritisk analyse av de ulike kuratorrollene blir en viktig plattform.
– Profesjonelle, visuelle kunstnere; billedkunstnere og kunsthåndverkere med relevant kompetanse er vår målgruppe, sier Kun. – På sikt ønsker man også å trekke inn kunsthistorikere som et positivt tilskudd. Foreløpig er de økonomiske midlene fra staten øremerket profesjonelle kunstnere.
Styreleder i UKS og billedkunstner Tone Hansen reagerer negativt på at kuratorutdanningen i første omgang er viet visuelle kunstnere:
– Jeg savner et studium som ser kunst, teori og kritisk refleksjon under ett, noe Whitney-programmet i New York er et godt eksempel på, sier Hansen. Hovedfagsstudent i kunsthistorie, Nina Marie Haugen, sier seg enig:
– Det er flott at man har skapt en slik mulighet for visuelle kunstnere, men jeg etterlyser sterkt en praktisk rettet utdanning innen kunst- og kulturfeltet som går på tvers av den skapende kunstneren og teoretikeren.

Opplæring av kunstforeningene
EKF er ikke de eneste som har tatt tak i behovet for en kuratorutdanning i Norge. En annen løsning er også på trappene. Norske Kunstforeningers Landsforbund (NKLF) planlegger et pilotprosjekt som skal bedre kunstforeningenes kompetanse. Aashild Grana, leder for NKLF ser behovet for kompetanseoppbygning i kunstforeningene:
– For at kunstforeningene skal klare å følge med i timen, må det skje noe med kompetansen.
Inger Knutsen i Bærum Kunstforening bekrefter dette behovet:
– En kuratorutdanning er det absolutt behov for, særlig i de mindre foreningene. Med stor grad av frivillighet er det mange usikkerhetsmomenter tilknyttet utstillingsavviklingen, spesielt for kunstnerne som stiller ut hos oss.
Pilotprosjektet legger vekt på samlinger der man tar opp de tekniske problemstillingene en kurator møter på, samt hvordan formidle kunst på en best mulig måte. Parallelt jobber deltagerne individuelt. Det teoretiske vil, som hos EFK, relateres til gjennomføringen av en utstilling. Kurset er likevel ikke eksklusivt for kunstforeningenes ansatte; i prinsippet kan alle delta. Målet er å knytte studiet til høyskolesystemet i løpet av en treårs- periode og få det inn som et mellomfag med vekttall.
På denne måten trekker vi også til oss yngre folk, legger Grana til. Deltakerne må nok finne seg i å betale en god del av utgiftene selv. Det store håpet ligger nå i Kultur- og kirkedepartementets innpostkurv: Vi søker nå om at penger fra Departementets tilskudd til NKL øremerkes kuratorutdanningen. De mest optimistiske av oss håper på en oppstart høsten 2004.